Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdende cellen overgaat, welke vloeibaar en opgeslorpt worden. Zij kunnen dus slechts op eene middellijke wijze daardoor worden opgeslorpt, dat zij eerst door een eigendommelijk etterings- en verzweringsproces vernietigd , vloeibaar, in de bloedwei opgelost, en door endosmose in de bloedmassa opgenomen worden. Wil men dus een zoodanig pseudoplasma uit het weefsel der hersenen of van hare vliezen verwijderen , dan zou men in het bezit moeten zijn van zoodanige middelen , welke in staat zijn dit vernietigingsproces binnen de schedelholte te doen plaats grijpen ! En wanneer wij deze wezenlijk bezaten , zou daarmede de met het pseudoplasma behebte bewerktuiging dan nog wel geholpen zijn, daar deze toch juist voor hetzelfde vernietigingsproces noodzakelijk moet onderdoen ?

Een pseudoplasma kan , zoo al niet verwijderd , dan toch daardoor minder schadelijk of geheel onschadelijk gemaakt worden , dat het in deszelfs verdere ontwikkeling verhinderd wordt , zoo dat het inkrimpt en verdroogt. Iloe echter dit inkrimpen of uithongeren van het pseudoplasma , door het afsnijden van den toevoer van bloed , of door het aanvoeren van kalkzouten te bewerkstelligen zij , is zelfs bij den heiligsten eerbied voor de specifieke geneeswijze niet te doorgronden.

Van prophylactische , het ontstaan van pseudoplasmata verhinderende geneesmiddelen kan des te minder sprake zijn , daar ons de pathogenetische invloeden van dezelve nog bijna ten eenemale onbekend zijn , en daar het in het algemeen onbeslist blijven moet , of de leer der geneesmiddelen wel ooit in staat zijn zal , de scheikundige eigendommelijkheden van de bewerktuiging in die mate te beheerschen , dat zij de ontwikkeling van crases en hare voortbrengsels, van kanker en tuberkel, b.v. zal kunnen beletten.

Zoo staat dan de specifieke geneeswijze van de pseudoplasmata voor onze oogen in hare volmaakte nietigheid , waarvan echter slechts hij zal overtuigd zijn, die het begrip van genezing uit de ontleed- en natuurkundige eigen-

25

Sluiten