Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogst gewigtig voor den klinischen geneesheer is de ontleedkundige verdeeling van de tuberculosis der hersenvliezen in de acute , de slepende en de meningitis met eene tuberculeuse uitstorting.

De slepende tuberculosis van het zachte vaatvlies vertoont zich aan ons oog als eene graauwe korrelvormin^ , welke vroeger ol later in eenen gelen tuberkel overgaat ; zij komt voor in omschreven groepen of haarden, is aan geene bepaalde streek gebonden, gaat nimmer in verweeking over, en is steeds met tuberculosis in andere werktuigen gepaard.

Daar aan de slepende tuberculosis van het zachte vaatvlies geene aanmerkelijke hyperaemie voorafgaat, daar zij in omschreven haarden voorkomt, en dus de hersenen niet in naar geheel aandoet , daar zij ook geenen grooten omvang bereikt, en bovendien nooit in verweeking overgaat of vernietigend op de hersenen inwerkt, is het ligt te begrijpen , dat dezelve dikwijls volstrekt geene , dikwijls onbeduidende storingen van de hersenverrigtingen , inzonderheid onophoudelijke, omschreven hoofdpijn en periodieke verschijnselen van hyperaemische hersenprikkeling en hersendrukking, hoogst zelden echter braken , stuipen en verlammingen zal voortbrengen. Slechts dan , wanneer behalve deze verschijnselen de tuberculosis in andere werktuigen , inzonderheid -in de longen, buiten allen twijfel gesteld is, mag men tot slepende tuberculosis van het zachte vaatvlies besluiten , waaromtrent men echter niet altijd zoo geheel zeker zijn kan, daar ook de tuberkel der hersenen , zoo als wij oogenblikkelijk zien zullen , geheel en al dezelfde verschijnselen kan voortbrengen.

Het beloop van deze tuberculosis van het zachte vaatvlies is , zoo als reeds de klank van haren naam te kennen geeft, steeds slepend , zonder twijfel inzonderheid daarom, omdat de tuberkel niet in verweeking overgaat; en in het slepend beloop van dezelve ligt voorts de reden', waarom zij geene aanmerkelijke storingen in de hersenverrigtingen voortbrengt, omdat namelijk, gedurende het langzame beloop, de hersenen zich naar de drukking voegen.

De uitgang van de slepende tuberculosis van het zachte

Sluiten