Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hinderpalen tot bewerktuiging hier niet in rekening kunnen gebragt worden.

Daar de tuberculeuse meningitis op het oogenblik van haar ontstaan zeer dikwijls eene genuine meningitis is , heeft zij ook dezelfde palhogenetische eigenschappen met deze gemeen. Tot het tijdperk der tandvorming toe , komt zij zeldzamer voor, omdat de stolbare stoffen voor de tandvorming zelve te zeer noodig zijn. Na het tijdperk der tandvorming wordt de vaatrijke pia meninx bij de sterke ontwikkeling der hersenen gedurende den kinderlijken leeftijd , met voorbijgang der longen , zeer dikwijls de zetel van vezelstoffige uitstortingen en dus ook van ontstekingen met tuberkelvorming. Yan de jaren der manbaarheid af , wordt de zich steeds meer ontwikkelende vaatrijke long de voornaamste zitplaats van de vezelstoffige afzettingen, en de tuberculeuse meningitis komt of gelijktijdig met, of, hetgeen veel menigvuldiger het geval zijn zal , eerst ten gevolge van dezelve voor. De meningitis tuberculosa is dus nu eens een primitief, dan weder een secundair lijden. Als het eerste komt zij voornamelijk bij kinderen , als het laatste in ieder levenstijdperk voor.

Dat de meningitis tuberculosa zich ten gevolge van tuberkels in de hersenen, ontstekings-, verweekingshaarden, kanker, hydatides , enz. in de bekleedselen der hersenen kan ontwikkelen , is daarom duidelijk , omdat al deze hersenziekten op de haematosis eenen meer of minder ongunstigen invloed uitoefenen, en dus tot slechte , niet tot kieming geschikte ontstekingsvoortbrengsels aanleiding geven.

Uit deze pathogenetische eigenschappen van de zoogenaamde tuberculeuse meningitis volgt ondubbelzinnig , dat dezelve of zeer gezonde personen met een bloeijend uitzigt , of dyscrasische en aan tuberculosis in andere werktuigen , inzonderheid in de longen lijdende individuen aandoet.

In het eerste geval zullen wij volstrekt niet in staat zijn haar van eene genuine, niet tot tuberculosis neigende meningitis te onderscheiden , en slechts uit de omstandigheid , dat de primitive meningitis der kinderen veel

Sluiten