Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigvuldiger tuberculeus is, dan niet, hare eigenlijke geaardheid opmaken. "

In het laatste geval zullen wij dezelve uit den habitus tuberculosus , uit de verbinding met tuberculosis in andere werktuigen , inzonderheid in de longen , met eenen hoogen graad van waarschijnlijkheid erkennen.

De voorzegging van de meningitis tuberculosa volst uit hetgeen over den uitgang van dezelve gezegd is. De tuberculeuse meningitis verloopt zoo spoedig , hare voortbrengsels zijn zoo talrijk en de hersenen in hare verngtingen door drukking en vernietiging zoo zeer belemmerende , dat de dood veel vroeger plaats heeft, dan het tot verweeking , verwijdering, versteening of zamenkrimping van den tuberkel komen kan.

De therapie van de tuberculeuse meningitis is geenszins zoo onmagtig , als men zulks op het eerste gezift zou vermoeden. °

Al bezitten wij ook geene specifieke middelen om den eenmaal gevormden tuberkel weder tot zuivere vezelstof terug te brengen of te doen opslorpen , wij bezitten toch middelen , om deszelfs ontwikkeling in vele gevallen te verhoeden. Tot dit doel is het echter noodi<r met het ontleedkundige voortbrengsel en de pathogenetische eigenschappen van de zoogenaamde meningitis tuberculosa nader bekend te zijn , want de naamregisters van ziekteverschijnselen en specifieke middelen , waartoe mets vereischt wordt dan gedrukt schrift te kunnen lezen, zijn hier niet voldoende , zoo als zij nergens voldoende zijn waar het om daadzakelijke geneeskundige hulp te doen is. r

De tuberculeuse meningitis levert ons een tuberculeus voortbrengsel, hetzij omdat hetzelve uit hoofde van eene bestaande eigendommelijke crasis onmiddellijk van den beginne af als zoodanig wordt afgezet, of omdat de uitgescheiden genuine vezelstof, uit hoofde van ongunstige invloeden eerst later , of naderhand in tuberkels is overgegaan. Wij zullen de eerste de oorspronkelijk tuberculeuse , en de laatste de naderhand tuberculeus geworde?i meningitis noemen.

Sluiten