Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan ons toevertrouwenden lijder ook van de levensvatbaarheid van het in hem ontwikkeld ziektevoortbrengsel afhangt , en dat men deze door al te heroïsch te werk te gaan uitbluscht!

l)e vezelstof van de meningitis verliest door bovenmatige bloedontlastingen en purgeermiddelen hare levensvatbaarheid , zij sterft , gaat in ontbinding over , en komt gedurende hare beginnende ontbinding als tuberkel voor , welke aan den eenen kant door zijne werktuigelijke eigenschappen, de verrigtingen van gewigtige werktuigen stoort en het leven in gevaar brengt , aan den anderen kant echter ook het gezonde weefsel van het aangedane werktuig in zijn verweekings- en ontbindingsproces medesleept en vernietigt , en ook op die wijze voor de zieke bewerktuiging hoogst verderfelijk moet worden.

Daarom gelooven wij, ten opzigte van de therapie der meningitis, inzonderheid met betrekking tot de bloedontlastingen, nogmaals die matigheid te moeten aanbevelen, welke de wetenschap zoo gestreng vordert, en welke , naar de laatste onbetwistbare waarnemingen, voor den lijder zoo heilzaam is !

De tuberculosis der hersenen vertoont ons de ziektekundige ontleedkunde menigvuldige tnalen ; zij biedt onderscheidene eigendommelijkheden aan.

Het getal hersentuberkels is doorgaans %eer beperkt , daar men er gewoonlijk slechts een of twee , zeldzamer drie , vier , vijf en meer aantreft.

Komen er in hoogst zeldzame gevallen talrijke hersentuberkels voor , dan treft men dezelve niet zoo als in andere weefsels, in groepen, maar op aanmerkelijken afstand van elkander aan.

Iloe talrijker, des te kleiner, en hoe minder in aantal, des te grooter is de hersentuberkel. Hij verschilt van de grootte eener gierstkorrel tot die van een hoenderei en daarboven ; zijne gewone grootte is echter die van eene hazel- of walnoot.

De hersentuberkel is gedeeltelijk rond , gedeeltelijk onregelmatig , hoekig , gekwabt. De hersentuberkel kan

Sluiten