Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is , en aan tuberculosis van de watervaatsklieren lijdt. Voorts volgt uit de omstandigheid , dat de hersentuberkel bijna altijd slechts met andere tuberculoses gepaard voorkomt , inzonderheid echter in eene naauwe betrekking tot de tuberculosis der watervaatsklieren staat, dat aan den hersentuberkel de tuberculeuse, en niet de scrophuleuse habitus toekomt , en dat hij juist deswegens reeds van den oorsprong af eene tuberculeuse , en niet eene eerst later tuberculeus geworden uitstorting is.

Dat de tuberkel der hersenen dikwijls met tuberculosis meningum en met meningitis tuberculosa gepaard gaat, en door deze doodelijk wordt, is reeds vermeld , en tevens opgemerkt , dat hij daardoor het aanzien krijgt van een heet hersenlijden , hetgeen eigenlijk niet zoo is.

De voorzegging van den hersentuberkel ligt in hetgeen over deszelfs beloop en uitgang gezegd is opgesloten. De hersentuberkel is voor geene opslorping en dus voor geene genezing in den strengen zin van het woord vatbaar. Hij kan slechts versteenen , waardoor de door hem voortgebragte storingen in de hersenverrigtingen , en de hiervan afhankelijke gevaren voor de bewerktuiging verminderd, doch niet noodzakelijk verwijderd worden. De versteening geschiedt echter zoo uiterst zeldzaam , en onder zulke onbekende omstandigheden , dat de diagnosticus zich daarmede niet kan inlaten , en de voorzegging met des te meer zekerheid ongunstig moet stellen , daar de hersentuberkel bijna nooit alleen , maar altijd te gelijk met andere tuberculoses voorkomt , en daar zeer dikwijls acute tuberculosis meningum en meningitis tuberculosa zich bij denzelven voegen, welke dan ook , zoo als bekend is , de oorzaak van den dood worden.

De hersentuberkel kan , zoo als reeds gezegd werd , lang bestaan zonder bijzondere storingen voort te brengen. jVadat hij zijn bestaan door stuipen en hyperaemische toevallen heeft te kennen gegeven , laten de verschijnselen dikwijls voor eenen langen tijd zoo volkomen na , dat men aan geen hersenlijden meer denkt ; ja zelfs doet de lijder dikwijls voor de met denzelven gepaard

27

Sluiten