Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdpijn, welke hoogstzeldzaam of volstrekt niet nalaat, en bij drukking met den vinger op de pijnlijke plaats van de schedelbeenderen heviger wordt, is dus de meest in het oog loopende en bijna eenige storing in de verrigtingen , welke de exudaatkanker van het harde hersenvlies pleegt voort te brengen.

Het verdere beloop van den exsudaatkanker van het harde hersenvlies is, zoo als uit het gezegde volgt, steeds slepend. De exsudaatkanker wordt nooit zoo volkomen bewerktuigd , als de kankerknobbel ; hij wordt dan ook in zijn rustig beloop door geene hyperaemische, ineningitische , apopüctische toevallen afgebroken. Hij vreet echter op de naburige schedelbeenderen in , welke deswegens steeds dunner en gevoeliger, ja somwijlen geheel doorgevreten worden , zonder dat echter de exsudaatkanker door dezelve henen dringt en onder de huid van het hoofd als een golvend gezwel te voorschijn treedt of wel door deze heendringt.

De exsudaatkanker van het harde hersenvlies is, uithoofde van zijne geringere vastheid en den lageren trap van ontwikkeling, meer geneigd tot verzwering en afscheiding vanichor, dan de kankerknobbel. Daar hij echter hoogst zeldzaam door de schedelbeenderen en de peeskalot heenbreekt, en met de dampkringslucht in aanraking komt, blijft hij gemeenlijk van het verzvveringsproces verschoond.

De kanker werkt niet uit dien hoofde nadeelig op de bewerktuiging in , omdat hij kanker is , of omdat hem eene bepaalde, eigendominelijke kwaadaardigheid eigen is. Dit bewijst reeds de omstandigheid , dat zoo dikwijls kanker op het lijk wordt aangetroffen , welke gedurende het leven niet het minste spoor van zijn aanzijn had te kennen gegeven , dus volstrekt geene storing in de levensverrigtingen had voortgebragt , hetgeen toch onmogelijk het geval zijn kan , wanneer de kanker reeds op zich zelf kwaadaardig van karakter was , en wij beroepen ons in dit opzigt op het in de inleiding tot de ziekten der hersenen gezegde , dat het ziekteprodukt of ziekteindividu 7iiet als individu , maar als stof op de bewerktuiging inwerkt.

Sluiten