Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en welligt ook door artsenijmiddelen in vele gevallen met even veel gevolg kan worden tegengegaan , als de tuberculeuse dyscrasie.

De kanker van het spinnewebsvlies vordert eene meer naauwkeurige ontleedkundige schildering , om denzelven ook klinisch te kunnen beschrijven. Men verstaat daardoor in het algemeen pseudoplasmata, welke zich door de afwijking in het uitwendig voorkomen en den elementairen bouw van elkander onderscheiden, zoo als met teedere villi voorziene vasculaire woekeringen, exquisite encephaloidale vormingen , gezwellen van een gekorreld, uit fijne kliertjes bestaand weefsel , gekwabte , straalvormig vezelige massa's, enz. Men moet of aannemen, dat niet al deze pseudoplasmata wezenlijke kankers zijn, of dat de kanker van het spinnewebsvlies met betrekking tot zijne ontwikkeling aan andere wetten onderhevig is.

In geen geval zijn wij in staat eene meer bijzondere klinische ontleding van denzelven te ontwerpen , zoodat ten opzigte van denzelven, zoo lang zijne ontleedkundige verhoudingen niet naauwkeuriger bekend zullen zijn , naar het omtrent pseudoplasmata in het algemeen gezegde moet worden verwezen.

In het zachte vaatvlies komen oorspronkelijk geene kankerachtige pseudoplasmata voor, of men moest hiertoe dezulke willen brengen , die van uit de hersenen op dit vlies voortwoekeren.

DE KANKER DER HERSENEN.

In geen werktuig komen zoo velerhande , in hunnen elementairen bouw zoo zeer verschillende pseudoplasmata voor, welke in het algemeen tot den kanker gebragt worden , als in de hersenen. Het is dus te begrijpen , dat bij deze menigvuldigheid der ontleedkundige vormen van hersenkanker, ook de klinische vormen van denzelven zeer menigvuldig zijn moeten.

In het algemeen geldt de grondstelling: hoe rijker aan vaten een pseudoplasma is, des te grootere, en hoe armer het aan vaten is, des te geringere storingen in da

Sluiten