Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knobbel van de hersenen is, des te aanuierkelijkere storingen der hersenwerkdadigheid, des te duidelijker waarneembare verschijnselen zal hij voortbrengen. Men begrijpt van zelf, dat een kankergezwel in de hersenen lang bestaan kan , zonder tot eenige storing in de verrigtingen aanleiding te geven.

Heeft het echter eenen aanmerkelijken omvang bereikt, zijn de hersenen ten gevolge van deszelfs groei in eenen grooten omvang verdikt en ingekrompen , dan ontstaat aanhoudende, nu eens omschreven, dan weder uitgebreide hoofdpijn , stompzinnigheid , spierzwakte , mierenkruipen en gevoelloosheid van de ledematen der eene zijde , welke zich langzamerhand tot onnoozelheid , sprakeloosheid en volledige halfzijdige verlamming ontwikkelen.

Niet zelden treden bewusteloosheid en halfzijdige verlamming , ten gevolge van den in zwelling toenemenden kankerknobbel, zonder eenige aanleiding, of wel na het inwerken van zonnehitte , geestrijke dranken , rijkelijke maaltijden , enz. plotseling te voorschijn.

In het eerste geval vertoont ons het kankergezwel van de hersenen het beeld van de encephalitis, in het laatste dat van de beroerte.

Altijd zal zich echter het kankergezwel van deze beide ziektevormen daardoor onderscheiden , dat bij hetzelve de storingen van de geestverrigtingen steeds gelijken tred houden met die van de beweging.

Wij zien namelijk bij de encephalitis , hoe de storingen in de beweging dikwijls den hoogsten graad bereikt hebben , hoe contracturen en verlammingen volkomen ontwikkeld zijn , terwijl de geestverrigtingen naauwelijks gestoord schijnen, en bij de beroerte, hoe het bewustzijn volkomen terug keert , terwijl de halfzijdige verlamming bestaan blijft. Dit is bij het kankergezwel der hersenen niet mogelijk , daar zoowel de storing van de geestvermogens als die van de willekeurige beweging het gelijktijdige gevolg zijn van eene en dezelfde oorzaak , van de door het gezwollen pseudoplasma te weeg gebragte drukking der hersenen, zoo dat, wanneer de eene van deze storingen plaats

Sluiten