Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeding der hersenen te kennen geeft , in ieder geval echter met overvoeding der watervaatsklieren en engelsche ziekte gepaard gaat.

Hoe zeer deze physiologische zamenhang tusschen hydrocephalus en overvoeding der hersenen er voor pleit, dat de eerste door de laatste genezen , d. i. dat de wei door hersenzelfstandigheid vervangen kan worden , hebben wij reeds opgegeven.

Bij deze in het oogloopende ontleed- en natuurkundige verwantschap tusschen beide ziekteprocessen, zou het ons niet kunnen bevreemden , indien dezelve eene even zeer in het oog loopende overeenkomst ten opzigte van derzelver klinische vormen zouden vertoonen. En inderdaad , behalve typhus en acute tuberculosis zijn geene twee ziekteprocessen bekend, welke aan het ziekbed eene zoo bedriegelijke overeenkomst aanbieden als hydrocephalus en overvoeding der hersenen.

Terwijl wij dus , om herhalingen te vermijden , ten opzigte van de klinische ontleding van de overvoeding der hersenen geheel naar die van den hydrocephalus verwijzen , meenen wij hier slechts die punten te moeten opgeven , waarin beide van elkander afwijken, voor zoo verre zij van het hedendaagsche ontleedkundige standpunt kunnen worden opgesomd. Men begrijpt van zelf, dat de overvoeding der hersenen even als de hydrocephalus geene of hoogst onbeduidende storingen der hersenverrigtingen zal voortbrengen , zoolang zij niet eenen hoogen graad bereikt heeft , of zoo snel te voorschijn treedt , dat de uitzetting van den schedel niet in staat is gelijken tred te houden met de vergrooting der hersenen en dus verschijnselen van eene aanmerkelijke hersendrukking moet ten gevolge hebben. Van eene onderscheiding van beide vormen kan dus slechts dan sprake zijn , wanneer te gelijk met verschijnselen van hersendrukking, de schedel in het oogloopend is uitgezet, en het te doen is, om te bepalen of deze uitzetting door opgehoopte, wei of door afgezette hersenzelfstandigheid is te weeg gebragt.

De ziektekundige ontleedkunde leert ons, en het volgt

Sluiten