Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitzetting bij den hydrocephalus eenen hoogeren graad1 pleegt te bereiken , dan bij de hersenwoekering.

In enkele gevallen kan echter de hydrocephalus op eenen lageren trap van ontwikkeling blijven staan en eene onbeduidende , de overvoeding der hersenen daarentegen tot eenen hoogeren graad van ontwikkeling geraken, en eene aanmerkelijke uitzetting van den schedel voortbrengen. In dit geval zal het gewaande onderscheid tusschen beiden wegvallen , ja zelfs zal het aangezigt bij overvoeding der hersenen ouder en fletser voorkomen, dan bij hydrocephalus. Zonder uitdrukking is het echter bij beiden , wanneer zij zulk eenen hoogen graad bereikt hebben, dat daardoor belangrijke hersendrukking ontstaat. Wanneer de storingen in de hersenverrigtingen bij hydrocephalus reeds in de vroegste, bij de overvoeding der hersenen eerst in de latere levenstijdperken van het kind te voorschijn treden , hangt dit enkel en alleen daarvan af, dat de hydrocephalus verreweg menigvuldiger aangeboren voorkomt, dan de overvoeding der hersenen ; een verschil , waarop wij reeds hebben opmerkzaam gemaakt.

De ontwikkeling van het ligchaam moet , zoo als men ligt begrijpt , bij eene sterk ontwikkelde overvoeding der hersenen, even zeker, zoo niet zekerder achterblijven, als bij den hydrocephalus. Ja zelfs gaat de aangeboren overvoeding der hersenen met den dwergachtigen groei gepaard , en hoe weinig vetzucht de overvoeding der hersenen van den hydrocephalus doet onderscheiden , blijkt eenigermate uit de met de eerste gepaard gaande achterblijvende ontwikkeling der spieren.

Even zoo min kan het onderscheid eenig gewigt hebben , dat bij de overvoeding der hersenen als het eerste , door hersendrukking bewerkte verschijnsel , bij den hydrocephalus eerst later , aamborstigheid zich vertoont. Wij zijn van gevoelen , dat de aamborstigheid noch bij den hydrocephalus, noch bij de hersenwoekering, het gevolg is van de door de drukking te weeg gebragte innervatie, maar wel van de met dezelve gepaard gaande catarrhus van de luchtpijpstakken , en deze wederom het gevolg is van de engelsche ziekte der borstkas, namelijk

Sluiten