Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7°. Vergelijking van de uitkomsten der slechts werktuigelijke en der operativ-mechanische orthopaedie.

Met uitzondering van enkele gevallen, waar de werktuigelijke orthopaedio met gelijktijdige therapeutische behandeling , b. v. bij contracturen, welke door scrophulosis zijn ontstaan, en bij de zoodanigen, als door mij hiervoor (vergcl. noot 3) zijn opgenoemd, kan er echter, nadat de ondervinding ten dezen zoo veel heeft opgehelderd, geenen twijfel meer bestaan , of der operativ - mechanische behandeling in het algemeen regtmatig de voorrang toekome (§ 27 en § 43).

8°. Uiteenzetting van den invloed der operative orthopaedie op de behandeling en genezing van vele chirurgische gebreken.

De uitkomsten bij de verdere toepassing derzelve, op onderscheidene gebreken, verkregen, zijn voor den Heelkundigen zeiven te meer aanmoedigend, vermits hij daarbij minder van de Autocratia naturae en meer van zijne eigene geschiktheid, kundigheden en middelen te verwachten heeft. Van vele heelkundige gebreken voorwaar is dan ook door de verdere uitbreiding der onderhuidsche pees- en spierdoorsnydingen, de genezing beproefd en in niet weinige gevallen met een gunstig gevolg bekroond, waaronder bovenal de navolgende der vermelding waardig zyn.

I. Het scheelzien en het stamelen (Strahismus en Psalligmu*), door myotoinia oculavis en linguaUs (7).

(7) Uit hoofde eener mogelijke beleediging van andere nabijgelegene deelen, wordt deze operatie door de meeste

Sluiten