Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling geprikkelde, hersenen, hel mei dezelve (vooral met de groote) zamenhangend zielenleven gestoord wordt, waarbij de wilskracht en het zelfbewustzijn in het algemeen eene meerdere of mindere krenking hebben ondervonden.

Ten bewijze hiervan strekke de omstandigheid, dat men zoo dikwijls krampen en dientengevolge contracturen waarneemt bij Hemicephali , Hydrocephali, Acephali en bij allen , wier zenuwstelsel en geestvermogens geleden hebben of op eenen lageren trap van ontwikkeling zijn staan gebleven. — Zoo zien wij dikwijls Convulsiën ontstaan, na drukkingen op de hersenen [wanneer dezelve namelijk niet te hevig is, want bij sterkere drukking ontstaat Paralysi» en Coma] , bij Gongestiën naar het hoofd (46), vooral bij zwangere en hysterische vrouwen (47), bij Meningitis, Enceplialitis, Tubercula cerebri, Encephalamolacien, Hydatides [vooral die, welke in eene cystis bevat zyn (48j] , sereuse Uitzweetingen, Osteosteatomata,

(46) Doch ook in het tegenovergesteld geval , waar namelijk de noodige toevoer van bloed naar de hersenen belet wordt, zullen Convulsiën ontstaan, zoo als bij groole, plotselijke bloedontlastingen, na sterke bloedvloeiingen, bij barenden b. v., en in den doodstrijd. »A repletione aut ah evacuatione fil convulsio", luidt een der Aphorismen van hippocrates.

(47) Het beste middel is hier drukking (compressie) der Carotides.

(48) Gelijk bekend is, onderscheidt men de Hydatides in Polycephali of Cuenuri (welke het menigvuldigst voorkomen) , Ecchinococci, Cysticerci en Acephalocyslae. De cystis is meestal het gevolg der prikkeling, welke het vreemde ligchaam op het celwijsweefscl uitoefent. Naardien echter de hersenzelf-

Sluiten