Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tumoret organici in dezelve, bij verwondingen der schedel met fractuur en depressie. Bij gelijksoortige aandoeningen van het ruggemerg wordt ook dikwijls kramp geboren.

§ 13.

Eene andere oorzaak van krampen is wijders nog gelegen in naar binnen getreden Jicht en Rheumatismus, verhinderde huiduitwaseming , onderdrukking van haastige en slepende huiduitslagen, van verouderde huidzweren (§ 10), van baarmoeder-bloedvloeijingen en Haemorrhoiden; eindelijk in hevige gemoedsaandoeningen, zoo als schrik, toorn, vrees, blijdschap en zucht tot nabootsing (49). — Gevoelige gestellen lijden

standigheid weinig celweefsel bevat, bezitten ook vele Hydatides zoodanige niet.

(49) "In motibus voluntariisiegt Prof. seuastian (Elementa Phys. Spec. Gron. 1838, § 583.) • ta porro tex viget, ut si saepius cum aliqua idea motus aliquis sponte conjunctus sit t tum ipse redeat nobis invitis, si eadem idea iterum nascatur, adeoque motus alias l oluntarius, nunc int oluntarius fiat."

In de maand Julij j. 1, werd door zekeren Heer te . . . mijne hulp ingeroepen bij zijne drie oudste kinderen , die dagelijks meerdere malen in ligte stuiptrekkingen vervielen. Ik vernam van den vader, dat deze toestand bij het oudste kind reeds twee jaren , bij de twee jongeren omstreeks vijf maanden geduurd had. Noch het objective, noch het subjective examen, gaven mij den minsten grond tot de vooronderstelling , dat hier eene dynamische of organische ziekte der hersenen of van eenig ander deel des zenuwstelsels bestond. Bij een nader anamnestisch onderzoek, vernam ik nogtans, dat het oudste kind , zijnde een jongen, acht jaren oud, na slceds volmaakt gezond te zijn geweest , op

Sluiten