Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop hij tot dezelve geraakte, is echter even zonderling als wetenswaardig. Toen hij namelijk in 1781 gedurende zijn oponthoud te Parijs, de woning van typhaisne toevalligerwijze voorbijging, zag hij de huisdeur van dezen geheel beschilderd met afbeeldingen van verkromde menschelijke voeten, welke, naar hij vernam , allen van kinderen waren, die door typhaisne volkomen van hun gebrek genezen waren ; dit verraschte hem; hij trachtte terstond met typhaisne in kennis te geraken, hetwelk hem trouwens ook weldra gelukte, zoodat hij meermalen gelegenheid had hem te zien en te spreken , doch zoowel zijne betamelijke weetlust als zijne herhaalde bezoeken en verschillende vragen aan eenen — op deszelfs geheim uiterst ijverzuchtigen — man, zoo als typhaisne, bragten hem geen ander voordeel of ontdekking aan, dan dat typhaisne zich eens de volgende stelling liet ontvallen: » De natuur wijkt niet voor geweld, maar alleen voor eene trapsgewijs aangebragte kracht." Deze woorden dienden slechts om scarpa's weetgierigheid naar den geheimen toestel nog meer te prikkelen.

Na vele vruchtelooze pogingen gelukte het scarpa eindelijk, na vooraf onder eede te hebben bezworen , daarvan noch iets te spreken, veel minder te schrijven, zoolang typhaisne in leven zoude zijn, de huishoudster van dezen te overreden, hem voor eenige oogcnblikken het vertrek te laten bezigligen, waarin typhaisne zijne lijders behandelde. Doch ook hier werd zijne nieuwgierigheid aanvankelijk geheel onbevredigd gelaten, daar hij niets zag dan eene op een kussen liggende stalen veer.... Doch ook dit enkel •gedeelte van den toestel, was voor scarpa , bij zijne grondige ontleedkundige kennis, en na herhaalde proeven over * do elasticiteit der ligchamen te heb-

Sluiten