Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jiulae; vervolgens werd op dezelfde plaats (als tcgenprikkel op de wervelzuil) een Vesicatorium gelegd en den lijder de Kalomel inwendig toegediend.

Overigens willen wij gaarne erkennen, dat in verreweg de meeste, vooral verouderde, gevallen , de therapeutische geneeswijze bij deze klasse van gebreken te kort schiet. Waar intusschen alle andere geneesmiddelen vruchteloos beproefd zijn, kunnen warme baden nog een spoedig en veelzijdig nut opleveren. Bij aandoeningen van het centrale zenuwstelsel , zonder regtstreeksche ontsteking , ziet men ■van dezelve de gunstigste werking, en is voornamelijk aan dezelve, de aanzienlijke vermindering van den Spasmus, om de congestie van het aangedane deel van het centrum nervosum af te leiden, toe te schrijven. Bij Scoliosis zoude men met voordeel van Stimulantia, zoo als Cauteria (actualia), Vesicatoria , Douches, inwrijvingen , enz. kunnen gebruik maken ; doch verdient bij derzelver aanwending groote voorzigtigheid te worden in acht genomen, daar niet zelden prikkelingstoestanden voor paralysatie van eenig deel worden gehouden en als zoodanig behandeld.

Blijkens de ervaring van strobieijer (127), zoude men bij het gebruik van antispasmodica en narcotica , ja zelfs bij derzelver endermatische of plaatselijke behandeling weinig baat vinden, vermits dezelve veeleer op het sensorium, dan op de zamengetrokkene spieren werken. » Kennten wir eine Methode," zegt hij immers, »diesen Mitteln, die Richttmg r>auf einzelne Muskelgruppen zu gehen, so wiir»de dadurch die Orthopadie, eine andere Gestall

(127) Beitrr. p. l3.

Sluiten