Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleven dan vóór de inspuitingen. Indien dit de uitdrukking van een haardreactie geweest zou zijn, is het therapeutisch resultaat slecht te noemen. Maar gezien het feit, dat noch de serie inspuitingen die er aan vooraf ging, noch de serie die er op volgde een soortgelijke reactie gaf, is het nog zeer dubieus of de waargenomen reactie wel aan de yatreen-werking te wijten is.

Het gunstige resultaat dat Schirokauer met yatreen bij bronchiectasen zou verkregen hebben, werd in dit geval niet bereikt.

Resumé van de niet op tuberculose berustende longprocessen:

Een duidelijk gunstige invloed van de yatreeninjecties kon niet met zekerheid worden aangetoond. Een algemeene reactie op den dag van injectie werd niet waargenomen. Wel werd bij enkele patiënten een vermeerdering van de dagelijksche hoeveelheid opgegeven sputum opgemerkt, ik wijs op de patiënten A3, X3, C2 en C3.

Bij A3 tijdens yatreen-caseïne behandeling.

C2 tijdens yatreen- en yatreen-caseïne-behandeling.

X3 en C3 tijdens yatreen-behandeling.

Bij A3 volgde verbetering vergeleken bij vroeger, hij gaf niets meer op, maar hield crepitteerende rhonchi. Bij X3 en C2 daalde de sputum hoeveelheid beneden de waarden van Vóór de injectie-periode. Bij C6 daarentegen kwam de hoeveelheid sputum op een hooger niveau.

Het post, of propter, is niet uit te maken, hiervoor is het aantal observaties te gering. Toch meen ik op grond van de verkregen resultaten en de onschadelijkheid van het injectie-materiaal, de solutio yatreen 4 pCt. bij chronische aandoeningen van de ademhalingswegen (van niet tuberculeusen aard) te mogen aanbevelen.

Sluiten