Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het wenschelijk, dat de resectie doordringe. Men moet er naar streven, dat zij door de groote massa heelkundigen in hare volle waarde worde erkend, dewijl ieder heelkundige tot het doen eener amputatie, en dus tot het opofferen van een door resectie welligt nog te behouden lid, bereid is , terwijl hij andere kunstbewerkingen welligt aan andere handen overlaat. Het verzuimen van resectiën heeft echter daarin zijnen grond, dat men haar deels voor eene bijzonder moeijelijke en gevaarvolle kunstbewerking houdt, deels dewijl men omtrent hare gevolgen en de bruikbaarheid der door haar behoudene ledematen bevooroordeelde, niet op eigene waarneming steunende meeringen heeft, deels dewijl men zich omtrent de voorwaarden, waaronder de resectiën uitvoerbaar zijn, omtrent de aanwijzingen en tegenaanwij zingen dezer kunstbewerkingen in vergelijking met de amputatiën, nog steeds verkeerde denkbeelden vormt, niettegenstaande alles, wat Moreau , Sijme , M. Jaeger en anderen daaromtrent voortreffelijks en onbetwistbaars gezegd hebben. Ik heb verschillende malen bij heelkundigen en in hospitalen navrage gedaan, waarom zij geene resectiën verrigten, en men heeft mij steeds geantwoord, dat zich daarvoor geene geschikte gevallen voordeden, dat de ziekte steeds reeds te verre vorderingen had gemaakt, .Vu eens zoekt men zn den algemeenen toestand eens lijders de tegenaanwijzingen, dan eens vindt men de zachte deelen in den omtrek van het lijdende gewricht te zeer ontaard, dan weder oppert men twijfel omtrent de uitgebreidheid van het beenlijden, en de laatste berusten grootendeels op eene valsche voorstelling van de onderwerpelijke gewrichtsziekte.

In de ligchaamsgesteldheid van den lijder kan de oorzaak van

Sluiten