Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verlamming allengs verdwenen. Wattmann schrijft deze toevallen aan eene scheuring toe, die de nervus vagus weiligt van de naburige onderbinding had ondervonden; intusschen zouden de gevolgen daarvan zich op eene geheel andere wijze vertoond hebben , er zouden zich toevallen aan de ademhalingsorganen en de maag opgedaan hebben, niet aan de ledematen, waarmede de 11. vagus niets te doen heeft en dat de toevallen aan de tegenovergestelde zijde plaats hadden, duidt op hunnen oorsprong uit de hersenen. Ik geloof veeleer, dat de ligatuur, die de ader wel niet volkomen sloot, toch door eene aanmerkelijke vernaauwing van haar lumen tot eenen stilstand en stolling des bloeds in dezelve en dus tot de gevolgen daarvan aanleiding gaf, even als eene volkomene onderbinding van het vat. De genoemde heelkundige haalt een ander geval van Heineken aan, die bij eene verwonding der linker v. jugularis interna de hevige bloeding uit dezelve door eene sterke drukking stilde en daarna coma, verlamming der bovenste en onderste ledematen der regter zijde en na 7 dagen den dood door apoplexie waarnam; behalve de strotader was slechts nog de a. temporalis verwond en onderbonden ge worde d.

In het boven vermelde geval werd de ophooping van het aderlijk bloed naar de hersenen door de lijkopening aangetoond , en de toevallen, die ontstonden , waren geheel van dien aard , als men ze bij zulk eene oorzaak te verwachten heeft. Dat zij zich schijnbaar laat vertoonden , heeft ten eerste zijnen grond daarin, dat bij den lijder, een' doofstommen, geheel onbeschaafden mensch, de eerste voor de objective waarneming niet duidelijk te voorschijn tredende toevallen onopgemerkt moesten blijven en ten tweede, dat de ge-

Sluiten