Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalde; ik sneed daarom de zachte deelen nog verder door en wel naar omhoog tot aan de inplanting van den m. triceps, die daar ter plaatse insgelijks doorsneden werd en opende het gewricht dwars van de ellepijps- tot de spaakbeenszijde. De 3 gewrichtsuiteinden waren oppervlakkig ruw, zij werden onder verwijding der reeds gemaakte insnijding van de zachte deelen gescheiden en weff-

O O

genomen en wel het eerst het capitulum radii ter lengte van 3 k 4 lijnen ; daarna zaagde ik van de ellepijp den processus anconaeus juist daar ter plaatse af, waar dezelve van voren in den processus coronoideus overgaat, waarvan zoo wel de bovenste gewrichtsvlakte, als de zijdelijke voor den radius in normalen toestand verkeerde. Eindelijk werd het gewrichtsuiteinde van het opperarmbeen weggenomen en wel in eene schuinsche vlakte, zoodat de rotula benevens den condylus externus geheel, de trochlea daarentegen slechts voor het grootste gedeelte, namelijk tot aan den condylus internus, die staan bleef, werd afgezaagd. De wonden werden, met uitzondering van die plaats, waar de sneden zich kruisten en waarin ik ter verzekering der later volgende etterontlasting een plukselprop legde, bloedig gehecht en terwijl de arm matig gebogen op eene eveneens gebogene spalk bevestigd was, met koude omslagen behandeld. Zij genazen, voor zoo verre zij gehecht waren, schier geheel door spoedige vereeniging, het inwendige der wond vulde zich met vleeschheuvels en, ongeveer 7 weken na de kunstbewerking, was alles tot op een paar onbeduidende fistels genezen en het gewricht niet dan weinig gezwollen , zoodat ik den lijder op zijn dringend verzoek uit de kliniek ontsloeg en naar huis zond, terwijl ik hem aan een' te zijnent wonenden geneesheer,

Sluiten