Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemingen (*) volgt, dat een neus door lupus kan aangetast worden, dat alzoo door de plastische kunstbewerking geene stellige zekerheid tegen instortingen verkregen wordt. Deze gevallen zullen echter wel zeer zeldzaam zijn, en bezwaarlijk heeft men eene grootere zekerheid tegen instorting , wanneer de verzweringen eerst tot likteekenvorming gebragt werden, de lupus dus geheel genezen scheen te zijn en daarna de rhinoplastiek gedaan werd.

Eene plastische kunstbewerking bij in bloei staanden lupus te beproeven, lag voor de hand, want het is eene door Ebeul reeds voor 20 jaren en nog veel vroeger door Roussei. bekend gemaakte daadzaak, dat lupus door exstirpatie van het ziekelijk gedeelte huid te genezen is, en waarom zou zulks ook niet het geval zijn, daar men denzelven zoo dikwerf door cauterisatie geneest, die niet anders doet, dan dat zij het zieke gedeelte verwoest en wegneemt ; de terugbiijvende omtrek is gezond en tot wedervoortbrenging geschikt. Zoo gaat het ook bij kanker, even als de na grondige wegneming of verwoesting van denzelven overblijvende wonden door snelle vereeniging of verettering genezen, zoo gelukt ook de overplanting van eenigdeelop de plaats van den weggesneden kanker. Ook in dit gebrek heeft men ten onregte eene tegen aanwijzing van plastische kunstbewerkingen gezien. „ Zoo lang de kankerachtige verzwering blijft bestaan, zegt Zeis , kan

(*) Welligt is het geval, waarop CnEllüS doelt, hetzelfde, dat in het 6» deel van de Ileidelberger med. Analen uit de praktijk van Beck is medegedeeld; het gevaar, waarin het nieuwe voorste gedeelte van den neus door de instorting van lupus verkeerde , werd door het gebruik van levertraan gelukkig afgewend.

Sluiten