Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia den toestand van het huidstuk af, en dit was hier eerder dan ergens anders te hopen, overeenkomstig de van Delpach afkomstige en door hem in de heelkundige praktijk het eerst in zwang gebragte stelling, dat uitwendige huid, op de plaats van een slijmvlies overgebragt, deszelfs hoedanigheid aanneemt.

Het aanvullen van een defect door een uit de nabijheid genomen huidgedeelte, de zoogenaamde Indische methode der heelkundige plastiek, heeft in den korten tijd, waarin zij op Europeschen bodem is aangekweekt en inheemsch geworden, vele en wezenlijke veranderingen ondergaan, zoodat zij in een dubbel opzigt schier opgehouden heeft Indisch te zijn en wij toereikend onze dankbaarheid hebben te kennen gegeven, door ze tot nu toe naar haren oorsprong en oorspronkelijk uiterlijk voorkomen te benoemen. Een geleerde heelkundige zou met een' Griekschen doop derzelve welligt des te meer bijval vinden,, daar men ook reeds bij andere methoden tegen het verwijzen op hare nationale afkomst geprotesteerd heeft, en wij vermeenen ons niet te vergeefs met de hoop op eene doelmatige nomenclatuur in onzen tijd te mogen vleijen. Onder de wijzigingen der Indische methode zijn vele van zoo groot en beduidend gewigt voor den uitslag, dat men, zoodra men ophoudt om de afzonderlijke plastische kunstbewerkingen afgezonderd te beschouwen en tot eene algemeene opvatting der heelkundige plastiek overgaat, zich niet kan onthouden, om zekere ondermethoden vast te stellen, en wij vinden ook bij Blandin , die het eerst de verdienste van eene algemeene daarstelling der plastische heelkunde

Sluiten