Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere zijde een gezond uitzigt behield. Tegen deze van stilstand des bloeds afhankelijke verandering werd op iederen lap een bloedzuiger gezet en daardoor de kleur over het geheel ook eenigermate verbeterd; slechts aan hunnen voorsten hoek werden de lappen nog donkerder. De geheele neus werd met koude omslagen bedekt; bovendien moest nog op den dag der kunstbewerking wegens algemeene hitte en opgewekten toestand eene aderlating gedaan worden. Toen ik den lijder den volgenden dag zag, vond ik den regter lap grootendeels met tonder en zwam bedekt wegens eene bloeding, die uit denzei ven des nachts en waarschijnlijk niet uit den bloedzuigerbeet, maar uit eene plaats van den bovensten wondrand had plaats gehad; zoo ver de lap zigtbaar was, zag dezelve er blaauwzwart uit. De linker lap was rood, maar zijne oppervlakte zag er als ontveld en slijmerig uit; ter plaatse hunner vereeniging waren de randen der lappen gezwollen. De neusstomp zag er in den omtrek der wond rood uit, in de bovenlip gevoelde de lijder eene hevige spanning, die later van zelf verminderde. Tot aan den volgenden (derden) dag viel er geene verandering voor, slechts had er nu en dan op nieuw bloeding plaats en om die reden was er weder tonder en zwam opgelegd, dat zich met liet gestolde bloed en de gedeeltelijk koudvurig gewordene oppervlakte, bepaaldelijk aan den regter lap tot zulk eene niet te verwijderen korst had vereenigd, dat men niet alleen geen zeker oordeel omtrent den toestand der overgeplante deelen kon vellen, maar ook de verwijdering der hechtingen ten deele onmogelijk werd gemaakt. Dit laatste had in den namiddag van den genoemden dag, ongeveer 50 uren na de kunstbewerking, voor zoo ver zij

Sluiten