Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den vervangenden lap. Chisholm volbragt in het jaar 1842 de vervanging der onderlip even als ik, doch gebruikte slechts huid; het gevolg moet gunstig zijn geweest. Mütter in Philadelphia voerde in 1844 eveneens aan de onderlip mijne methode uit en wel met de wijziging , welke ik in het boven vermeld geval aanwendde, zij liet echter tusschen den vervangenden lap en de onderste wondranden aan iedere zijde tusschenruimte open; die zich door granulatie moest sluiten. In hoeverre dit door de omstandigheden welligt noodzakelijk was geworden, kan ik niet beoordeelen, daar ik de beschrijving van het geval niet uit het oorspronkelijke, maar slechts uit uittreksels heb leeren kennen.

WANG VORMING.

Men heeft beweerd, dat er eigenlijk in het geheel geene wangvorming bestaat, want dat de tot zoogenoemde wangvormingen aanleiding gevende defecten insgelijks tot de lip , het ooglid, den neus behoorden en dat de resp. kunstbewerkingen , bij de onbepaalde grenzen der wangen , tevens tot de cheiloplastiek, rhinoplastiek of blepharoplastiek kunnen gerekend worden, of dat eindelijk, waar het defect in het midden der wang zelf zetelt, wel nimmer eene eigenlijke plastische kunstbewerking noodig is; dewijl, bij de groote rekbaarheid van de huid der wang, openingen van welken aard ook, door het bloote zamentrekken van hare randen kunnen gesloten worden. Deze laatste bewering, - van de eerste willen wij het geheel willekeurige niet verder aantoonen, is onjuist; veeleer bestaan er niet te betwijfelen waarnemin-

Sluiten