Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon belemmeren. Daarom sneed ik den vervangenden lap uit de slaapstreek en de daaraan grenzende voorhoofdshuid volgens eene met het defect overeenkomende en op dezelve vast gekleefde pleister, doch iets langer en breeder, zoo dat het vrije gedeelte naar boven en binnen smaller eindigde , het vastblijvend gedeelte een weinig breeder werd gelaten, dan de vorm van het defect zulks vereisehte, en de over te planten lap dus geen driehoekigen, zooals bij Ï'rioke , maar een myrtenbladvorm verkreeg. Bovendien werd de grondvlakte van het vervangende stuk onmiddelijk naast de exstirpatievvond gelegd, zoodat hier wond in wond overging en niet zoo als bij de methode van Fiucke eene later door te snijden huidbrug overbleef. Door eene eenvoudige zijdelingsche beweging van schier een' regten hoek naar omlaag werd de lap ter plaatse van het weggenomen ooglid gelegd en door een aantal geknoopte hechtingen bevestigd. De kleine opening, die het bovenste ooglid had bekomen, werd door 2 digt bij elkander gelegde fijne geknoopte hechtingen vereenigd en gesloten, de nu nog van den buiten-ooghoek tot aan de slaapstreek zich uitstrekkende wondrand met den bovenrand van den vervangenden lap door omgewondene hechtingen vereenigd en eindelijk de wond aan het voorhoofd en de slaapstreek eveneens door hechtingen gesloten; dit was echter in weerwil van eene vooraf bewerkstelligde losmaking der achterste

o o

wondlip van de fascia temporalis toch slechts moeijelijk en aan het ondereinde ter lengte van 7» duim niet geheel te verkrijgen. In de laatste plaats werd eene kleine weeke spons op het nieuwe ooglid, vooral op zijn binnenste gedeelte, gelegd en door een kompres eil zwachtel zacht gedrukt, ten einde eene naauwkeurige aanhechting van het

Sluiten