Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene zeer volkomene wijze opgeheven, maar werd helaas ! de overgeplante lap geheel koudvurig, waarschijnlijk omdat zijne voeding door de likteekenvorming, die vroeger in zijne nabijheid had plaats gehad, was beperkt geworden. Ik moet hier nog in het voorbijgaan doen opmerken, dat ik de etterende wond, die na afstooting van den lap aan de buitenvlakte van het bij de kunstbewerking weder in de hoogte en op zijne plaats gebragte ooglid overbleef, door een' breed likteeken poogde te genezen, ten einde toch nog het oogmerk door middel der in den laatsten tijd weder door Chelius aangeprezene handelwijze te bereiken; dat ik daarbij volkomen de door dezen heelkundige gegevene voorschriften opvolgde; dat echter de ter bevestiging van het ooglid aangelegde draden eene zeer spoedige doorsnijding te weeg bragten en loslieten en dat in weerwil van alle aangewende maatregelen door de gedurende de genezing plaats grijpende likteekenzamentrekking het oogmerk geheel verijdeld werd, zoodat liet ectropium in zijne vroegere gedaante terugkeerde.

In een derde geval deed ik de kunstbewerking (den 2]sten Junij bij ïriedricli M....r, 21 jaren oud, uit Etlau) wegens een ectropium van liet bovenste ooglid, dat door een na pustula maligna gevormd likteeken was ontstaan. De rand van het ooglid was in zijne geheele lengte in de nabijheid van den boven- oogkuilschen rand vastgegroeid en tusschen dezen en de wenkbraauw, waaronder nog slechts een 1 tot 2 lijnen breede gezonde huidstreep voorhanden was, strekte het likteeken zich van het neusuiteinde des ooglids tot aan den buiten- ooghoek uit, naast welken het zich naar omlaag en nog tot boven den uitwendigen oogkuilsrand uitbreidde. Na de exstirpatie

Sluiten