Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaat, nadat zij losgesneden is, afsterft; zij is daarom dikwerf in het geheel niet aan te wenden. In een zoodanig geval, waarbij die methode de V vormige lap grootendeels uit likteekenzelfstandigheid zou bestaan hebben, maakte ik van eene nieuwe handelwijs gebruik.

Bij Karei U . . . ch, wien ik het jukbeen had wegge-

» veer tot op de helft zijner lengte" losgemaakt. — Dr. IIouston in Ierland voerde de methode in 1845 als eene nieuwe uitvinding in en Dr. Bastings beschrijft haar als zoodanig in de Annales d'oculistique van Cünier T. XIII. p. 214. — Eindelijk hebben de Ileeren Fritze en IlElcn in hun geschrift over plastische chirurgie, 1845, de methode, even als alles wat in dit gedeelte der heelkunde goed en bruikbaar is, aan Dieffenbacü toegekend, en een hunner geeft nog aan het slot van hot geheele werk de verzekering, dat hij de kunstbewerking door D. reeds voor 10 jaren heeft zien uitvoeren. Deze verzekering kunnen wij des te eerder aannemen, daar het bij het maken van aanspraak op eene uitvinding niet op de eerste uitvoering alleen, maar evenzeer op de eerste openbaarmaking aankomt. Diepfenbacii zelve beschrijft in zijne Operative Chirurgie (Leipzig, 1845. I. S. 490) wei de methode, doch zonderbaar aan zich zeiven toe te kennen, en wanneer hij de goedheid had, om mij onder diegenen te noemen, die zich jegens de kunstbewerking van het cctropium hebben verdienstelijk gemaakt, zoo kan ik zulks slechts op die methode toepassen. In zijne vroegere geschriften vindt men wel soortgelijke kunstbewerkingen door hem uitgevoerd, die ik allen met naauwgezette getrouwheid in mijn handboek der akiurgie heb medegedeeld , maar nergens de methode door middel van eenvoudige huidvcrlegging. De alheclding, welke de Ileeren vervaardigers der plastische heelkunde van de methode geven . heeft met de figuren in het supplement mijner akiurgische af beeldinge/i zooveel overeenkomst, dat ik in de verzoeking zou kunnen komen, om ze voor eene copie derzelve te houden. In hetzelfde werk vinden ,wij ook eene toepassing der methode op de kunstbewerking van het ectropium labii inferioris en als een bewijs voor het groote nut derzelve een geval, waarin door Dieffenbacii eene

Sluiten