Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuin naar omlaag scheen te gaan, terwijl op hetzelve' zich nog eene kleine verhevenheid bevond. Het gezwel in de scheede kon men een weinig naar boven drukken , waarbij men voelde, dat deze beweging zich achter en boven het schaambeen voortplantte, en waarbij uit de scheede zich eene groote hoeveelheid sterk stinkend, ichoreus, dikwijls met bloed vermengd vocht uitstortte, dat ook druppelsgewijze wegvloeide, als het gezwel geheel omlaag was gezakt. liet gezwel was hard, doch liet den indruk des vingers na, en zoo ver hetzelve in de scheede toegankelijk was, vertoonde het zich geheel ongevoelig bij drukking, steken, enz. De pislozing maakte den katheter noodzakelijk, ook de stoelgang was dikwijls verstopt en de faeces waren platgedrukt, handvormig.

Hoe meer bezwaren het ziektegeval voor de beoordeeling opleverde, des te meer wekte hetzelve de belangstelling op der jongere en oudere geneesheeren, die het zagen, en men maakte de meest verschillende diagnosen op kankerachtige ontaarding der baarmoeder, ontaarding van het ovarium met descensus uteri, hydrometra, enz. De meesten werden door het uiterlijk aanzien van het gezwel misleid, welks onderste gedeelte waarlijk veel overeenkomst had met eene uitgezette en naar omlaag gezakte baarmoeder , en het vocht, dat bij drukking op het gezwel uit de scheede vloeide, scheen zich uit eene verdieping te ontlasten, die zich in de linker zijde des gezwels bevond en voor den vingertop toegankelijk was. Ik verklaarde het, nadat ik het herhaalde malen onderzocht en bepaaldelijk deszelfs weinige gevoeligheid ontdekt had, voor eenen polyp , die zich van uit de achterste baarmoederlip gevormd had, wegens zijnen omvang tegen den uitgang der scheede

Sluiten