Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zeer duidelijk zigtbare vaten eene verschillende kleur vertoont; daaronder heeft dezelve 2) een omhulsel van vezelachtige structuur, die op eene niet te onderscheiden wijze in de achterste lip der baarmoedermond overgaat; inwendig en wat zijne hoofdbestanddeelen aangaat bestaat dezelve 3) uit eene vezelkraakbeenige zelfstandigheid, welke onregelmatig gerangschikte, glanzend witte vezels vertoont, niet zeer talrijke vaten bezit, vast en veerkrachtig is en 2 hoofdmassa's vormt. Van deze ligt de kleinere van achteren en boven en breidt zich over de andere naar voren en ter zijde als ware het als eene kap uit, zoodat zij op de in het voorbovenste gedeelte van den polyp gemaakte insnijding eene tusschengeplaatste laag tusschen de grootere massa en het vezelachtig bekleedsel daarstelt. Zij is minder digt en schijnt als uit onderscheidene lappen te zamen vereenigd, die door een los celweefsel bi j een worden gehouden en welker tusschenruimten daarom gemakkelijk tot holten uitgezet worden. De grootere massa is met de kleinere ook slechts door een zeer los celweefsel verbonden, heeft echter inwendig niet die afdeelingen, maar is overal even dik en vast en hangt met het vezelachtig omhulsel door celweefsel zamen , dat grootendeels gemakkelijk door den vinger kan verscheurd worden , maar ook vele, meer stevige strengen vormt, die even als dunne wortels van de vezelkraakbeenige zelfstandigheid naar het omhulsel loopen. De steel van den polyp wordt geheel door de eenigzins vergrootte achterste lip der baarmoedermond gevormd , die zich dan over het vezelkraakbeen als een bekleedsel uitbreidt; deze bevat vele vaten en is op sommige plaatsen zeer verschillend van dikte, ontbreekt zelfs op ééne plaats geheel, doordien

Sluiten