Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dige later verlaten geworden, dewijl zij geene duurzame genezing te weeg brengt, maar dezelfde omstandigheid, die hier tot instorting aanleiding geeft, doet deze ook bij de genoemde methoden vreezen, waar enkele stukken der scheede door eauterisatie of afbinden koud vurig gemaakt werden. Juist daarom, dat slechts op afzonderlijke plaatsen der scheede eene vernaauwende likteelcenvorming te voorschijn geroepen, de scheede niet in haren geheelen omvang aan de kunstbewerking onderworpen wordt, moet het gebrek zoo wel bij de eene als bij de andere wijze van opereren weder gemakkelijk ontstaan. Tusschen die plaatsen, welke in de kunstbewerking deelen, blijven rekbare, met het onderliggende weefsel niet behoorlijk verbondene deelen terug, welke de drukking der baarmoeder en de boven haar gelegene ingewanden, alsmede de trekking door een vaak als complicatie voorhandene scheedebreuk niet kunnen weerstaan en den uterus verder doen afzakken en eindelijk haar te voorschijn treden uit de geslachtsdeelen bewerken. Hetzelfde heeft plaats na de radicale kunstbewerking der breuken door afbinden, afnaaijen, afsnijden en branden van den breukzak; daardoor wordt eveneens het tot een' breukzak uitgezette en te veel aanwezig gedeelte van het buikvlies weggenomen of van het overige buikvlies afgescheiden en in deszelfs plaats een likteeken bewerkt; doordien echter daardoor aan het terugblijvende gedeelte van het buikvlies niets van zijne rekbaarheid ontnomen is geworden, zoo wordt dit ter plaatse, waar het een' natuurlijken steun mist, zeer ligt weder tot een' nieuwen breukzak uitgezet. TV anneer eene gedeeltelijke verslapping en uitzetting van het slijmvlies der scheede bestaat, bij den

24

Sluiten