Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil ik niet verzuimen, om ten opzigte der persoon, bij wie ik de kunstbewerking het eerst gedaan heb, hier aan te merken, dat het gebrek bij dezelve, nog V» jaar na haar ontslag uit de kliniek, in weerwil van de vele inspanningen , waaraan zij zich als boerenmeid bestendig moest blootstellen, volledig genezen blijft. Latere berigten omtrent haar bezit ik niet, alleen weet ik , dat zij intusschen gehuwd is en zij zal dus ook wel, althans nog ten tijde van haar trouwen, van de uitzakking bevrijd zijn geweest.

Het is eene bekende zaak, dat onder sommige omstandigheden de pessaria, die men tegen uitzakking der baarmoeder bezigt, gesteeld moeten zijn, dat echter de bevestiging derzelve aan een' buikband door middel van banden of zwachtels, die over den bilnaad loopen, zeer gebrekkig is; in zulke gevallen heb ik met het grootste voordeel van een breukbandvormig bandage gebruik gemaakt en vermeende, toen ik hetzelve voor eenige jaren voor het eerst liet gereed maken, iets geheel nieuws te hebben uitgevonden. Sedert heb ik mij wel is waar overtuigd, dat ik mij in het laatste opzigt even zoo wel als anderen, die in den laatsten tijd dergelijke toestellen hebben bekend gemaakt j vergist heb en dat niet slechts in het werk van Den.man een soortgelijk bandage is beschreven, maar reeds voor ongeveer 150 jaren Saviaed een zoodanig heeft opgegeven (Colombat de l'IsÈre Frauenkrankheiten, Leipzig, 1841, p. 110). Mijne inrigting onderscheidt zich echter van alle andere in vele opzigten en ik geef daarom hier van dezelve eene korte beschrijving.

Sluiten