Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij konijn Grisette was dus door den steek de eene roode kern sterk gelaedeerd, namelijk het geheel laterale gedeelte der grootcellige kern vernietigd, terwijl vezels uit de andere roode kern, nadat ze door de Forel'sche kruising waren gegaan, doorgesneden waren.

Zoowel de symptomen als de verwondingen vertoonden dus groote overeenkomst met die, welke bij kat Mediana waargenomen werden. Bij beiden was eenzijdig de roode kern verwond, hoewel bij kat Mediana veel lichter dan bij konijn Grisette; bij beiden waren eenzijdig vezels uit de andere roode kern op haar weg van de kruising naar den tractus rubrospinalis gekliefd.

Zooals we gezien hebben, vertoonde konijn (Ïrisette na de verwonding:

I. een abnormale spiertonusverhouding, namelijk een verhoogden strektonus van de spieren van nek en achterpooten als het dier op de linker zijde lag, terwijl het dier in rugligging, met ten opzichte van den thorax symmetrisch geplaatsten kop, een hoogeren strektonus van de spieren der rechter extremiteiten vertoonde dan van de linker;

II. een niet aantoonbaar zijn der labyrinthoprichtreflexen;

III. een éénzijdig niet optreden der lichaamsoprichtreflexen op het lichaam, dat wil zeggen, een niet optreden van deze reflexen bij liggen op de linker zijde, terwijl bij liggen op de andere zijde met in zijligging vastgehouden kop het lichaam door den opgerichten stand, dus over den buik, in linker zijligging ging. (Of dit laatste een gevolg was van asymmetrische, éénzijdige lichaamsoprichtreflexen, of van het gedraaid zijn van kop en bekken t. o. v. elkaar, was niet uit te maken).

Het gevolg van deze stoornissen was, dat dit konijn gedurende de 9 dagen, dat het in leven gelaten werd, steeds op de linker zijde lag, zonder in staat te zijn zich overeind te zetten, ook niet als het daartoe door prikkelen, door knijpen in den staart of in de pooten, werd aangezet, terwijl konijnen, welke na eenzijdige labyrinthextirpatie een even sterke draaiing van den kop vertoonen, dit reeds denzeltden oi den volgenden dag doen. Waarschijnlijk in verband met de lichtere verwonding der roode kern bij kat. Mediana, waren bij dit laatste dier aanwijzingen, dat de labyrinthoprichtreflexen niet geheel opgeheven waren. Helaas is niet met zekerheid bekend, in welke middenhersenhelft de steekwonden bij konijn Grisette en kat Mediana lagen.

Wat de degeneraties der tractus praedorsales betreft zjj er op gewezen, dat konijn Mata Biroe, waarbij het mesencephalondak, dus het oorspronggebied dezer tractus, afgesneden was, geen stoornissen van de spiertonusverhouding, noch van de labyrinthoprichtreflexen of van de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam vertoonden. Ook reiken de vezels van de praedorsale bundels in het ruggemerg niet veel verder, niet caudaal van de halszwelling

Sluiten