Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zocht en mogt ik slechts vele gissingen vernemen naast enkele positief erkende feiten.

Door dit alles kwam, nadat de epidemie haar hoogste toppunt bereikt had, en de gelegenheid tot voorzetting van mijn reeds aangevangen arbeid zich weer voordeed, de begeerte in mij op > iets over de Cholera in de gemeente Utrecht, in plaats van het reeds vroegere gekozene, tot onderwerp van mijn academisch proefschrift te kiezen.

Het voorbeeld van Dr. snellen, om door het bestuderen van enkele centra der epidemie, van enkele bijzonder hevig aangetaste straten of stegen, opheldering te verkrijgen omtrent sommige oorzaken waardoor de verspreiding der ziekte bevorderd wordt, scheen mij in de eerste plaats navolging te verdienen.

Mijn eerste voornemen, vooral ook door bespreking der zaak met Dr. snellen opgewekt, was dan ook het onderzoek van een of meer der zoogenaamde lokale, kleinere epidemieën tot onderwerp te nemen, voor een academisch proefschrift.

Het was mij echter, in weerwil van vele bemoeijingen niet mogelijk om elders eene duidelijke bevestiging te vinden van hetgeen Dr. snellen in het door hem beschreven gedeelte der epidemie (de Gasthuissteeg wijk I) (1) als oorzaak der lokaal-hevige uitbreiding der ziekte meent te mogen aannemen : de verspreiding van produklen der choleralijders door den bodem naar het pompwater.

Ik zou daarom niet willen beweren dat die verspreidingswijze in vele deelen der stad Utrecht, ook in het door mij meer bij-

(1) Nederl, Archief van Natuur- en Geneeskunde, docr donders en koster , Deel XI, Afl. 4.

Sluiten