Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na informatie van den doctor, die deze drie allen behandeld had, mogt ik het navolgende vernemen:

Nimmer een Cholera-epidemie bijgewoond hebbende, werd ZEGel. geroepen, nadat de patientjes reeds in dien mate door diarrhoea waren uitgeput, dat zij een ingevallen gelaat en hoogst onderdrukte of afwezige pols deden waarnemen. Voorkomende in eenen tijd, waarin de Cholera als epidemie zich nog niet sterk ontwikkeld had en geen verband tusschen deze lijdertjes, en slagtofFers der ziekte of de plaats waar zij zich vertoond hadden, kunnende opsporen, meende ZEGel. den alom gevreesden naam, als oorzaak des doods, niet te mogen uitspreken. Na eene ruime practische ondervinding in de epidemie mogt er bij ZEGel. geen twijfel meer overblijven, of het ziektebeeld van deze gevallen was geheel overeenkomstig geweest aan dat, zooals hij verder bij kinderen met Cholera asiatica waarnam.

N°. 1. Kind, oud 2 jaar, wonende wijk C, N». 567, werd den 18den Mei ziek en overleed den 20sten.

N". 2. Kind, oud 4 maanden, zusje van N°. 1, werd den igden ongesteld en overleed den 22sten.

N°. 3. Een kind, oud 4 jaar, wonende wijk M, N*. 27, werd den 25sten Mei ziek, en overleed den 26sten. Uit hetzelfde gezin werd den 3den Junij een kind, oud 5 jaar, door de Cholera aangetast, doch herstelde; terwijl de vader den 10den Junij aan de ziekte bezweek. Meerdere gevallen deden zich in dezen tijd in de onmiddelijke nabijheid voor.

Sluiten