Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit gezin b (bestaande uit man, vrouw, 2 kinderen en vader der vrouw) werd den 13den liet eene kind, den 18den de vrouwsvader, en den 19den het andere kind aangetast, welke alle drie in korten tijd overleden.

Gezin a bestaande uit man en vrouw bleef, behalve eene geringe ongesteldheid gedurende deze dagen, verschoond.

Uit deze drie gezinnen, groot 12 personen werden dus in den tijd van 9 dagen (van 11—19 Julij) 7 personen weggerukt.

Ouderdom der overledenen: 30, 62 , 4, 67, 2, 64 en 4 jaar.

Groep 3. Deze groep bestaat uit 2 tegenover elkander staande huizen, bewoond te zamen door 4 gezinnen, groot 18 personen. Omgeving dezer woningen minder onrein dan die der voorgaande groepen. Yoor ieder huis een privaat; pompwater zeer goed.

Den 24stcn (dus vijf dagen na het laatste geval, onder de bewoners van groep 2) vertoonde zich de Cholera in deze huizen, en wel bij een werkman van het kerkhof, welke den volgenden dag bezweek.

Den 29sten stierf des avonds een jongetje, na des morgens met buikpijn uit school gekomen te zijn, in de woning naast voorgaande; terwijl dienzelfden dag in de 3de woning eene oude vrouw, benevens 2 kinderen, werden aangetast; van welke echter eerstgenoemde overleed. Den 30stenwerd in den 4den woning de vrouw hevig aangetast, welke tijdens de ziekte in de gezinnen van de 2de groep, alsmede bij hare buren, hulp verleend had; de afloop was echter gunstig.

OosterJcade-Helling c. s. Dit gedeelte van wijk K maakte een deel uit van het gebied, waarover mij de geneeskundige armendienst was opgedragen. Terwijl de gevallen, met eene uitzondering onder Achterom, te beschrijven, zich steeds zeer verspreid voordeden, zetelde de ziekte bij den aanvang meer in het eerste gedeelte dezer streek, om daarna verder voort te schrijden.

6*

Sluiten