Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wanneer eene abnorme bevochtiging van den poreusen grond „voorafgegaan is en de lucht daaruit gedurende een langeren tijd „en tot eene aanzienlijkere hoogte dan gewoonlijk door grondwater „verdrongen was, dan begunstigt een spoedig zinken hiervan de „epidemische ontwikkeling van de Cholera op zulke plaatsen.

„Hoe meer een bodem met organische verrotte bestanddeelen „gedrenkt is, des te gevaarlijker wordt het terugtreden van het „grondwater voor het ontstaan der ziekte, in geval de kiem van „de Cholera te dezer tijd binnengesleept wordt.

„Het terugtreden van het grondwater, het uitdroogen van aanhoudend en sterk bevochtigde aardlagen schijnt het gewigtigste „moment te zijn van het optreden der Cholera-epidemiën. (1)

Naar aanleiding van een onderzoek over het bijzonder hevig heersclien der epidemie op eene bepaalde plaats in de gemeente Utrecht (de gasthuissteeg, wijk I) meende De. snellen tot de overtuiging te moeten komen dat het Choleragif van een lijder in het pompwater geraakt , op deze wijze door de spijsverteringsorganen wordt opgenomen en daardoor eene zoo locale epidemie vormt. Als slot van het geheel lezen wij:

„Wij hebben te vergeefs gezocht naar eenig feit, dat met de „voorstelling, volgens welke het Choleragif uitsluitend in de „spijsverteringsorganen moet worden opgenomen, blijkbaar in strijd „zoude zijn (2).

f

Onder de reeks van besluiten door de sanitair conferentie getrokken lezen wij over de wijze van verspreiding :

„De omgevende lucht is het voornaamste voermiddel van het

(1) Chol. regul pag. 16.

(2) Verslag volksgezondheid pag. 76 en Ned. archief voor genees- en natuurkunde door donders en kosteb, deel II, afl. 4, pag. 457.

Sluiten