Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

METHODE VAN FULD-LEVISON.

Voor de edestinemethode heb ik gebruik gemaakt van een 1 /on oplossing van edestine in V33 normaal zoutzuur (=0,11 0). Een afgewogen hoeveelheid edestine vermengde ik met een deel van het zoutzuur in een mortiertje, daarna deed ik de noodige hoeveelheid zoutzuur erbij. Nu kookte ik de oplossing even op, omdat vermeld wordt, dat de oplossing dan beter te bewaren is. Wilde ik de oplossing langen tijd bewaren, dan deed ik een weinig toluol erbij.

Om op bepaalde tijden te controleeren, of al de edestine was verteerd, nam ik een verzadigde oplossing van NaCl. Met de oplossing van keukenzout kreeg ik, wanneer deze voorzichtig langs den wand van het reageerbuisje was toegevoegd1), een duidelijken ring van onverteerde edestine, op de grens van keukenzoutoplossing en digestiemengsel. Nooit zag ik, dat de oplossing van NaCl in een oplossing van pepsine of in verdund maagsap van den hond een troebelheid te voorschijn riep, zooals Indemans2) in zijn proeven waarnam. Daarom, en omdat ik met ammoniak niet zulke scherp begrensde troebelheden zag, heb ik geen gebruik gemaakt van het laatste.

Reeds Fuld en] Levison 3) hebben gezien, dat de hoeveelheid NaCloplossing, die in een digestiemengsel een troebelheid kan veroorzaken, wisselt met de hoeveelheid onverteerde edestine. Het is duidelijk, dat het daarom noodig is bij vergelijkend onderzoek steeds dezelfde hoeveelheid NaCl-oplossing te gebruiken en niet, zooals sommigen gedaan hebben, aan het buisje met de grootere hoeveelheid pepsine ook meer toe te voegen, dan aan de buisjes met minder pepsine.

Bovendien zag ik, dat het noodig is altijd den stand van vertering op hetzelfde oogenblik na het toevoegen van de oplossing van NaCl te controleeren. Ik koos het oogenblik, terstond na het toevoegen van de

1) Fuld en Levison hebben ook wel NaCl in substantie gebruikt. Ze schudden dan de vloeistof en zagen of een troebelheid was ontstaan.

2) Indemans: l.c.

3) Fuld en Levison : l.c.

Sluiten