Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„die men in behandeling krijgt, werkelijk in de meest „verschillende richtingen ongelijkwaardig zijn. Bovendien „zou de tijdsruimte, die men te overzien kreeg, te kort zijn „om daaruit een oordeel over de duurzaamheid van de „genezingen te kunnen vellen, en ook zou men van vele „gevallen in 't geheel geen melding kunnen maken; zij „zouden personen betreffen, die hunne ziekte en behandeling geheim wenschten te houden en wier genezing dus „insgelijks geheim moest blijven" (Psycho-analyse He „deel blz. 265, vertaald door Dr. v, Renterghem). G. T. dat zijn niets dan laffe uitvluchtjes of te wel smoesjes; als Freud gelijk had, dan zou men immers evenmin statistisch kunnen uitmaken, welke de beste behandeling is van de z.g. geheime geslachtsziekten; en dan zou men niet nu reeds met zekerheid kunnen zeggen, dat de resultaten der in 1915 door mijzelf aan Prof. Wagner von Jauregg voorgestelde malaria-behandeling van de door Syphilis veroorzaakte Dementia paralytica (z.g. hersenverweeking) alles, wat tevoren op dit gebied bereikt werd, verre overtreffen.1) Of bedoelt Prof. Freud, dat er bezwaren

1} In het voorjaar van 1915 las ik in ,,Ars medici", dat Prof. Wagner von Jauregg de lijders aan Dementia Paralytica hoopte te kunnen genezen of verbeteren door koorts verwekkende middelen, zooals Tuberculine en Nucleogen, bij hen in te spuiten. Ik bracht toen het volgende onder zijn aandacht: In Tropische landen en ook op den Balkan, waar de menschen veel last hebben van bloedziekten, zooals Malaria en Febris recurrens, komt de Dementia Paralytica zelden voor, alhoewel daar veel Syphilis wordt aangetroffen. Ik las eens, dat Hippocrates bij vallende ziekte (een zeer ernstige zenuwziekte) een gunstigen invloed van Malaria meende waargenomen te hebben. Misschien zou de Malaria, die kunstmatig ingeënt kan worden, ook van nut blijken te zijn bij niet al te ver voortgeschreden gevallen van Dementia Paralytica. Een groot voordeel hierbij is, dat men de koortsaanvallen, als deze al te hevig verloopen, dadelijk door toediening van kinine kan bedwingen. Nu de Salvarsan bij de Dementia Paralytica niet aan de verwachtingen voldaan heeft, meen ik, dat wij alle reden hebben profijt te trekken uit wat de Historisch-Geographische ziektekunde op dit gebied aan het licht heeft gebracht. „Man kann's probieren".

Eenige dagen later kreeg ik het volgende antwoord:

Sehr geehrter Herr College.

Ich finde Ihren Vorschlag des Versuches, Paralyse durch Malaria

Sluiten