Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,gere lijden van den patiënt maar met een nieuw ontstane, „gemetamorphoseerde neurose die in de plaats van de

„eerste is getreden" ,In de plaats van de eigenlijke

„ziekte stelt zich de overdrachts-ziekte, in plaats van de .onwezenlijke verschillend-geaarde libido-objekten komt „het enkele, wederom fantastische object van de persoonlijkheid des geneesheers. Als de libido weer los gemaakt „wordt van den persoon des geneesheers, het tijdelijk „object, dan kan zij niet tot hare vroegere objecten terug „keeren (Waarom niet? — van Dieren) maar staat ter

„beschikking van de ikheid" ,De ikheid wordt door

„onderricht verzoeningsgezind gemaakt tegenover de libido „en er toe gebracht om hieraan (d.wz. aan het verlangen naar sexueel wellustgevoel — van Dieren) één of andere „bevrediging toe te staan; en de vrees voor de aanspraken, „die de libido zou kunnen doen gelden, wordt grootendeels „weggenomen door de mogelijkheid om een deel daarvan „door sublimeering te binden". (Psycho-analyse, deel II, „blz. 241, enz.).

De inhoud van deze lange en niet altijd duidelijke omschrijving komt hierop neer: Freud verwondert zich er niet over, als een jong meisje verliefd wordt op een jongen dokter met wien zij veel alleen verkeert (soms iederen dag een uur lang) en met wien zij dan telkens weer intieme dingen, d.w.z. sexueele onderwerpen bespreekt. Ook vindt hij het begrijpelijk, dat een jonge vrouw, die ongelukkig getrouwd is, wel scheiden wil, om met zulk een ongehuwden geneesheer te kunnen huwen, of dat zij, voor het geval zulks om sociale redenen niet geschieden kan, zijn minnares zou willen worden; en desniettegenstaande meent diezelfde Freud zich er toch nog over te mogen verbazen als een geneesheer van zijn patiënte te hooren krijgt: „Het was „mij altijd duidelijk, dat alleen liefde mij genezen kon „en van den aanvang af had ik verwacht, dat het omgaan „met u mij eindelijk brengen zou, wat mij tot dusver onthouden werd".

Sluiten