Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Nederland vast en zeker te gronde zou gaan als de machthebbers niet bijtij cis inzagen, welk een onverbreekbaar verband er bestaat tusschen een zure augurk, een zeekakkelobbus en het kale hoofd van den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken.

Nog even moet ik terugkomen op ,,de bekende volksuitdrukking voor een welgevormden boezem: „Die heeft veel hout voor haar woning", In Nederland wordt die uitdrukking niet gebezigd; maar het is waar, dat een Duitscher weieens zegt: „Die hat viel Holz vor der Thür". Welnu, waar de toegang tot het huis op die wijze versperd is, is het zéér onlogisch om er uit af te leiden, dat hout als symbool wordt gebruikt voor vrouw en moeder; met veel meer recht zou men kunnen zeggen: hout is het symbool voor een waakhond. En nu een citaat, dat minder ingewikkeld is: „Dat in „den droom een kamer (Zimmer) een vrouw voorstelt, „zult u allicht geneigd zijn af te leiden van ons spraakgebruik, dat „Frauenzimmer" in de plaats van „Frau" „bezigt, en dus de menschelijke persoon vervangt door de „voor haar bestemde woongelegenheid. Op diezelfde wijze „spreken wij van de Verheven Porte en bedoelen daar„mede den Sultan en zijn regeering".

Het klopt, dunkt me, niet al te best, want een poort is vrouwelijk en de Sultan is mannelijk; maar zoo iets „geniert keinen grossen Geist"! Een zelfde fout komt ook voor in het volgende citaat: „Schemer heeft ons geleerd (let wel: geleerd\ — van Dieren), dat het menschelijk lichaam in „den droom gesymboliseerd wordt als een huis. Van deze „voorstelling uitgaande, zouden dan de vensters, deuren „en poorten de ingangen tot de lichaamsholten verbeelden; „de gevels zijn glad of van balkons en uitsteeksels voordien, die handvatten voorstellen. In onze dagelijksche „spreektaal vinden wij diezelfde symboliek terug, als wij „een goeden bekende vertrouwelijk begroeten met „altes „Haus". Ja, 't is waar, in Duitschland wordt de eene man wel eens zoo door een ander aangesproken, maar ook weten

Sluiten