Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de volgende aanhalingen laten niets aan duidelijkheid te wenschen over: „Als men vroeger den Meester de vraag „stelde, waarom hij aan de sexueele oorzaken zulk een „uitsluitende beteekenis voor het ontstaan der Neurosen „toekende, en hoe hij zijn vreemdsoortige bewering „verklaarde, placht hij te antwoorden, dat hij het in het „geheel niet noodig vond zulks te verklaren. Hij vond. „immers altijd weer sexueele oorzaken, en beschreef eenvoudig wat hij gevonden had, zooals een andere natuuronderzoeker dat ook doet. Niet hij en zijn leer waren „eenzijdig, maar wel de natuur zelf, en hij was slechts ter „wereld gekomen om dat te ontdekken en te beschrijven" „blz. 152 en 153).... Reeds op het Congres in Nürnberg „(1911) zei een Zwitser, dat men niet zoo opvallend „over de sexualiteit moest spreken, want dat verwekte „slechts tegenspraak; men zou veel grooter vorderingen „maken, als men de zaak op één of andere manier omschreef. Freud antwoordde heftig. De ijzeren consequentie waarmede Freud zich vast klemde aan de naakte „sexualiteit als grondslag van zijn Neurosen-leer heeft „altijd een grooten indruk op mij gemaakt. Hoevele vijandelijke aanvallen had hij zich kunnen besparen als hij „de zaak met een manteltje had bedekt. Hoort wat hij „zelf zegt: „Deze liefdesdriften worden nu in de Psycho„analyse a potiori en vanwege hun afkomst sexueele „driften genoemd .... „Wie de sexualiteit beschouwt „als iets dat beschamend en vernederend is voor de „menschelijke natuur, dien staat het vrij zich van de „voornamere uitdrukking „Eros" en „Erotiek" te bedienen. „Ik zou dat ook van den aanvang af hebben kunnen doen „en zou mij daardoor veel tegenspraak hebben bespaard. „Maar ik deed dat liever niet, want ik vermijd gaarne

es jedesmal(\) das Sexualleben sein sollte, und andere Schadlichkeiten wie Ueberarbeitung, Kummer, gekrankter Ehrgeiz, Geldverluste u.s.w. kaum in Betracht gezogen wurden(U) Der erste Tubaton erscholl, mit dem der erwachende Riese der Welt seine Sexualtheorie ankündigte".

Sluiten