Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar het allerkrachtigste ,,bewijs", waarover Freud beschikt, moet ik u nog meedeelen; in zijn „Psycho-analyse" (deel II, blz. 255) schreef hij: „Een groot deel onzer uit,.komsten zijn van volkomen betrouwbare zijde erkend „als werkelijk echt. Onze zegsmannen in deze zijn de „lijders aan dementia en paranoia, die natuurlijk boven „de verdenking staan van onder den invloed van suggestie „te verkeeren. Wat zulke patiënten ons vertellen van „symbool-uitleggingen en fantasieën, die tot hun bewustzijn zijn doorgedrongen, komt volkomen overeen met de „uitkomsten van onze onderzoekingen, en zet aldus aan „de objectieve juistheid van onze zoo vaak in twijfel „getrokken uitleggingen kracht bij. Ik geloof niet, dat gij „verkeerd zult handelen door, wat deze punten betreft, „in de analyse vertrouwen te stellen".

De averechtsche redeneering komt hierop neer: dergelijke malle, vieze bedenkseltjes als door mij (Freud) gepubliceerd werden, worden ook weieens uitgekraamd door lijders aan dementia en paranoia; wij hebben dus alle recht te zeggen, dat het werkelijk echte en objectief-juiste „symbolen" zijn, want deze lieden verkeeren immers niet onder suggestie van mij of een anderen analysant; en zij moeten dus als volkomen betrouwbare zegslieden beschouwd worden; vandaar dan ook, dat gij verkeerd zoudt handelen door wat deze punten betreft in de analyse geen vertrouwen te stellen!

Ja warempel, zóó averechts — zóó pervers zou ik haast willen zeggen — meent Freud te mogen redeneeren! En zijn aanhangers doen desgelijks! Mij zelf komt de volgende redeneering véél logischer voor: Freud braakt er denzelfden vuilen onzin uit als we wel eens te hooren krijgen uit den mond van sommige krankzinnigen; wij hebben dus alle reden ook bij hèm een geestelijk defect aan te nemen.

Als men vroeger een zielszieke dergelijke taal hoorde bezigen, dan meende men te kunnen volstaan met medelijdend te zeggen: „Waar haalt die stumperd den onzin vandaan? Tegenwoordig maken vele psychiaters het zich,

Sluiten