Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dat sexualiteit op zich zelf absoluut niet slecht was, integendeel, dat de sexualiteit een bron was voor onze „hoogste altruïstische gevoelens, dat de asexueel, de „eunuch (een man wiens ballen in de jeugd werden weggenomen — van Dieren) een wanproduct was (ja waarlijk, dat moest aan de hysterische jonge dame uitgelegd worden! — van Dieren). Verder, dat lichamelijke „sexualiteit alléén natuurlijk slecht was; dan had men

„niet meer dan een wellusteling Dergelijke elemen-

„taire denkbeelden moesten patiënte bijgebracht worden . Ja, wij beleven vreemde tijden! Welken geneesheer zou het vroeger in zijn hoofd zijn opgekomen een meisje of een vrouw zoo iets „bij te brengen". En nu komt er nog bij, dat

deze uitdrukking hier geheel misplaatst is, ten minste als

Freud gelijk heeft! Deze schreef immers in zijn „Sammlung' (blz. 42): „Men behoeft zich geen verwijt er van te maken, „dat men met hysterische personen feiten uit het normale „of abnormale geslachtsleven bespreekt. Als men eenigs„zins voorzichtig te werk gaat, dan brengt men alleen „maar in hun bewuste over, wat zij in het onbewuste „reeds wisten', de geheele werking van de kuur berust „immers op het inzicht, dat onbewuste denkbeelden, „juist omdat zij niet geremd kunnen worden, sterker „en schadelijker werken kunnen dan bewuste denk„beelden. Men loopt nooit gevaar een onervaren meisje „te bederven; waar óók in het onbewuste geen kennis „omtrent sexueele handelingen bestaat, daar treedt „nimmer een hysterisch verschijnsel op. Waar hysterie „bestaat, kan van „onschuld in gedachten" — zooals „ouders en opvoeders dat opvatten — geen sprake meer „zijn. Bij 10-, 12- en 14-jarige kinderen — knapen „zoowel als meisjes — heb ik mij kunnen overtuigen, dat „men zich hierop zonder uitzondering kan verlaten 1)

1) „Man braucht sicli keinen Vorwurf daraus zu machen dass man Tatsachen des normalen oder abnormen Sexuallebens mit ihnen bespricht, Wenn man einigermassen vorsichtig ist, übersetzt man ihnen

Sluiten