Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inwendige afscheiding, waarvan de productie zulk een grooten invloed op de geestesgesteldheid uitoefenen, er niet in betrokken werden; de verrichtingen dezer klieren waren aan de oude Grieken weliswaar niet bekend, en toch meenden zij reeds sommige geestestoestanden en geestesafwijkingen aan een verkeerde menging der lichaamsvochten, der „humores" te mogen toeschrijven; en de bekende uitdrukkingen: „zijn humeur deugt niet"; „hij heeft een goed humeur" zijn nog een overblijfsel.daarvan.

Daar staat tegenover, dat een blijde tijding, een vroolijke gebeurtenis, een bemoedigend vooruitzicht wonderen kunnen doen; niet ten onrechte wordt gezegd: „hoop doet leven"; „het vertrouwen doet veel"; „lachen is gezond, want dat doet de lever schudden". Wie durft ontkennen, dat een dokter, die de kunst van opbeuren, van bemoediging verstaat, méér succes heeft dan één die „neer drukt",

omdat hij zelf „zwaartillend" is? Ja, omdat er tegenwoordig zoo velen zijn, die.deze kunst niet verstaan, die de menschen angstig maken met hun dikwijls-noodelooze, „minutieuse" onderzoekingen (van bloed, bloeda'rufe, maagsap, ontlasting, enz.) daarom hebben de magnetiseurs en de somnambules en ook Coué en zijn leerlingen zooveel succes.

Géén wonder derhalve, dat het bericht van den wapenstilstand zoo'n goeden invloed uitoefende op de lijders aan oorlogs-neurose! Maar wèl mogen wij er ons over verbazen, dat deze ervaring in het groot nog niet voldoende is geweest om de analysanten te doen inzien, dat zij het glad mis hebben! In zijn Autobiografie schreef Freud: „Na den oorlog „schepten onze bestrijders er behagen in, te verkondigen, „dat de ervaring een afdoend argument tegen de juistheid „van de beweringen der analysanten had opgeleverd. De „oorlogs-neurosen zouden huns inziens het bewijs gele„verd hebben voor de overtolligheid van sexueele faktoren „in de oorzakenleer van neurotische aandoeningen. Edoch, „dat was een lichtvaardige en voorbarige triomf. Immers „niemand had een grondige analyse van een ziektegeval

Sluiten