Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een hoogeren vorm verdrongen zal worden; en wat wij daaronder te verstaan hebben, blijkt duidelijk genoeg uit deze aanhaling: „Door haar arbeid in het gemeenschappelijk „groot bedrijf zal de vrouw economisch met den man „gelijk gesteld worden".... „Zij zal zijn vrije kameraad ,zijn.... „Vrij over zich zelf beschikkend, gelijk gesteld „met den man, zal zij aan elke soort van prostitutie, aan „de wettelijke (hieronder werd óók die in het huwelijk „verstaan!) zoowel als aan de onwettelijke een einde „maken"; m.a.w. in de socialistische maatschappij *) zal de vrouw niet meer kunnen huwen, zij zal er „in vrije liefde" moeten leven, als zij geen maagd wil blijven! Wat er van

1} In die dagen waren de socialisten allemaal communisten; tegenwoordig — gelukkig! — niet meer; maar ofschoon zij aan „de klare, heldere theorieën van Karl Marx" (zoo werden deze indertijd door Troelstra genoemd toen hij nog zuiver in de leer was) liever niet meer herinnerd worden, toch hebben zij zich niet ontzien bij de laatste verkiezing voor de Tweede Kamer nog gebruik te maken van een plaat, waarop Marx uitgebeeld was, en met zijn wijsvinger de aandacht vestigde op de uitnoodiging om toch vooral te stemmen op A. H. Gerhard, No. 1 van lijst 1!

Ja, kérels zijn het niet! Want kerels zouden zoo iets beneden hun waardigheid vinden. Ten deze kunnen zij een voorbeeld nemen aan Briand en Mussolini! Die twee komen er immers flink voor uit, dat zij anders hebben leeren denken; en daarom kan er dan ook kracht van hen uitgaan.

In 1922 schreef ik (zie .„Historisch-Idealisme of Historisch-Materialisme? Opbouwen of ondermijnen?" blz. 557, Ile deel) het volgende: „De „meerderheids-socialisten" beginnen te begrijpen, dat zij alle „reden hebben zich voor Marx te schamen, en zij trachten hem „derhalve te verloochenen. Wells, één van de Engelsche „kopstukken", „was zelfs brutaal genoeg „gekscherend" over hem te durven schrij,,ven. Hij beweerde N.B. lust gevoeld te hebben den zwaar gebaar„den man, wiens vele standbeelden hem tijdens zijn bezoek aan „Rusland verveeld hadden, te „scheren"; en van Lenin wist hij niets „beters te vertellen, dan dat deze een man was met „het bekrompen brein „van een Marx-vereerder"! De uitdrukking „gekscherend" zal maar

„zelden zoo op haar plaats zijn als hier" Den 22en April 1922 sprak

„Troelstra zoo minachtend mogelijk over Lenin en Trotsky, die zich „— zooals niet te ontkennen valt — precies aan de Marxistische „voorschriften gehouden hadden; toen zei hij; „Ik hoop, dat de „Russische regeerders hun dwazen hoogmoed zullen laten varen en „dat zij tot het inzicht zullen komen, dat zij, heel „gesjochte „jongetjes zijn".

En tegenwoordig bedelt de „gesjochte" Troelstra om een bondgenootschap met de Katholieke Staatspartij! Wat 'n débacle! (Zie noot blz. 5).

12 Psycho Analyse.

Sluiten