Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En deze laatste beschuldiging zal hij dan wellicht trachten te staven door er op te wijzen, dat ik óók Marx en zelfs. . .. Einstein er in heb durven betrekken!

Gelukkig was Engels, de medewerker van Marx, een volbloed-Kaukasiër; en dezen heb ik evenmin gespaard als ik het Bebel, Troelstra, Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter, v. d. Waerden, Wibaut en zoovele andere Kaukasiërs deed.

Einstein werd sterk geprotegeerd door Lorentz (of deze nog zooveel voelt voor de Relativiteits-theorie meen ik te mogen betwijfelen); één van zijn vurigste propagandisten is Pflüger; ook de Amsterdamsche Hoogleeraar Hendrik de Vries en Mannoury staan aan zijne zijde; en toch heeft hun aller Kaukasiërschap mij niet weerhouden reeds in 1921 — dus vóórdat Einstein door Painlevé bestreden was en zijn papieren nog niet aan het dalen waren — ook over hun gebrek aan logica het mijne te zeggen (zie: HistorischIdealisme of Historisch-Materialisme? Hoofdstuk 30 en 31), En heb ik dan in 1887 mijn rasgenooten Pekelharing en Winkler met vree gelaten, toen zij beweerd hadden, dat de Beri-Beri veroorzaakt zou worden door ingeademde microorganismen, die hun voedingsbodem vonden in het stof van kazernes, gevangenissen en schepen, en dat rigoureuse desinfectie met sublimaat daartegen het eenige en afdoende middel zou zijn? Heb ik in 1890 Koch ontzien, toen hij abusievelijk had durven beweren met zijn z.g. Tuberculine tal van lijders aan Lupus, long-, klier-, been- en gewrichtstuberculose genezen te hebben?1) Heb ik ooit op wetenschap-

1) In die dagen schreef ik een boekje getiteld: „Indien ik aan Tuberculose leed, liet ik mij niet inspuiten met het middel van Koch".

De medische studenten vernemen omtrent het Tuberculose-fiasco nimmer de waarheid; alle jongere geneesheeren verkeeren dan ook in den waan, dat de assistenten van Koch tegen diens zin t.: wii „het middel" zouden hebben opgehemeld; dat hij zelf gewaarschuwd zou hebben voor overijlde conclusies, en tegen de publicatie was!

Dat de waarheid anders is, blijkt uit de volgende aanhalingen, ontleend aan een artikel, dat den 15en Nov. 1890 door Koch ze'f gepubliceerd werd in de „Deutsche medizinische Wochenschrift '■ „Bij „twee zieken met Lupus aan het gelaat zijn door 3 resp. 4 inspuitingen

Sluiten