is toegevoegd aan je favorieten.

"Futuristische" behandeling van zielszieken ; zoogenààmde "Zielsontleding")

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„van haar dienstmeisje en beschuldigen haar onder het „voorwendsel van een hoogere zedelijkheid van een „lichtzinnigen levenswandel. Enkelen laten zich soms „verleiden om de meisjes te slaan of ook wel om altijd „slechts een bepaald meisje te slaan. Die meestal zachte „klapjes beteekenen eigenlijk het geheime verlangen naar „aanraking" (blz. 180).

Erger en onlogischer kan het niet — zult gij denken; ja wel, het kan nog véél erger! Het volgende citaat is ontleend aan het boek van Fritz Wittels (blz. 193): „Het „groote succes van zeer begeerde en druk beminde „vrouwen berust op de homosexueele driften der mannen „De hoerenvereering van onzen tijd is net zoo homo„sexueel als die in het oude Griekenland. De mannen „beminnen in de publieke vrouwen andere mannen, van „wie zij weten, dat er vele in de armen van deze vrouwen „hebben gelegen en zullen liggen. Daar zij slechts onbe„wust homosexueel zijn, is hun de onmiddellijke liefde „tot den man niet vergund. Men geloove echter niet, „dat mannen die telkens weer zeer schoone vrouwen „beminnen, bizonder mannelijk zijn. Zij beminnen zulke „vrouwen omdat zij weten, dat schoonheid ook de blikken „van andere vrouwen aantrekt. Wat ik hier over de „homosexualiteit van mannen zeg, maakt zulk een voor „goed veroverd onderdeel van ons weten uit, dat ik aanstonds tot homosexualiteit besluit als een patiënt mij „meestal met grooten trots verzekert, dat hij altijd schoone „vrouwen bemint en bezit. Ik zeg dan: Gij wilt dat die „vrouwen niet slechts u beminnen, maar ook nog in den „smaak vallen van een anderen man, waar gij verliefd „op zijt, misschien zonder het te weten". *)

*) "^^r, ^rosse Erfolg von vielbegehrten und vielgeliebten Frauen beruht auf homosxuellen Trieben der Manner. Der Dirnenkultus unserer Zeit ist ebenso homosexuell wie der in Griechenland. Die Manner lieben in den Hetaren andere Manner, von denen sie wissen, dass ihrer viele in den Armen dieses Weibes gelegen sind und nach ihnen liegen werden. Da sie nur unbewusst homosexuell sind, ist ihnen die unmittelbare Liebe zura Manne nicht erlaubt. Man glaube ja nicht, dass Manner die immerwahrend sehr schone Frauen lieben, besonders