Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wetenschap overbodig lijkt".... ,,Wij meenen, dat de „vertaling van dit boek in een werkelijke behoefte voorliet, want de tot nu verschenen Nederlandsche werken „zijn bijna geheel theoretisch en missen daardoor het „contact met de werkelijkheid. De groote waarde van „de boeken van Stekel ligt niet in de eerste plaats in een „wetenschappelijke bewijsvoering (Hoe heeft dit de twee „collega's uit de pen gewild? — van Dieren) doch veel „meer in de geniale wijze waarop hij de menschelijke ziel „doorziet en ontleedt".... „Niet met toestellen of onder „de studeerlamp leert men de menschelijkheid en haar „verborgenheden kennen, maar wel in den biechtstoel van „den psycho-analysar.t en door middel van het analytisch „mes. Steeds meer psychologen, vooral onder de jongeren, „hebben de waarde van deze genees- en onderzoekmethode leeren inzien. Dat het oudere geslacht, opge„groeid in den tijd van het materialisme, zich vaak met „een meer dan wetenschappelijken ijver tegen de psycho„analyse verzet, is, naast den argwaan en de traagheid „tegenover het nieuwe vooral ook aan den afkeer van elke „openlijke bespreking van sexueele problemen te wijten. „Wij meenen echter, dat het zedelijk gevaar van zulk „een bespreking voor een ernstigen man van de wetenschap niet bestaat, en dat individuën, die om andere „redenen dit boek naast de vele zinneprikkelende moderne „romans ter hand mochten nemen, zeker teleur gesteld „zullen worden. Daarentegen is de verruiming van blik, „die dit boek aan menig arts en opvoedkundige ongetwijfeld zal schenken, van groot belang voor de samenleving." De leeuwen beginnen hoe langer hoe mooier te brullen — zou de clown uit het dierencircus van Hagenbeek zeggen.

Zelf ben ik 65 jaar oud, en tot de jongeren behoor ik dus al lang niet meer, maar dat de ijver, dien ik aan den dag lei van mijn 26ste jaar af — toen ik als Beri-Beri-schrijver debuteerde — dat die ijver in den loop der tijden „meer dan wetenschappelijk" zou zijn geworden, en dus aan iets anders dan aan dorst naar wetenschap en waarheid zou

Sluiten