Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatsten tijd stemmen opgaan voor een meer gewillige kritiek dezer theorie. Zoo schrijft o.ni. Umbeb81). „Auch in der Milz sind offenbar Stoffe vorhanden, welche aktivierend auf das fettspaltende Ferment des Panltreas wirken"-

Over de resorptie van het voedingsmateriaal verschenen in den loop der jaren behalve de reeds genoemde van Pawlow c.s. meerdere, deels ook belangwekkende mededeelingen. Abelmann 85) deed proeven bij dieren met totale en partieele pancreatectomieën; volgens die proeven hebben alle vetten, uitgenomen de melk, om geresorbeerd te kunnen worden beslist noodig een inwerking van het pancreas. Het scheen een bevestiging te worden van wat oudere klinici meenden te hebben gezien, nl. vetstoel bij pancreasziekten. Dat Friedrich Müller 86) bij zijn onderzoekingen over den icterus ook meerdere gevallen van pancreasafwijkingen waarnam zonder een vetstoel, verklaart Abelmann op een bij het pancreas overbekende wijze, er moet dan nog een deel van het orgaan normaal hebben gefunctioneerd. De vetsplitsing, een onderdeel van de vetstofwisseling, kan volgens Abelmann en tal van anderen87) plaats hebben zonder pancreasinvloeden; het maag- en darmsap, niet te vergeten ook de gal en verder de darmflora kunnen immers even als het pancreassteapsinè het vet gaan splitsen. De vetresorptie evenwel, het bleek reeds uit enkele proeven van Abelmann, is wel degelijk aan het pancreas gebonden. Door een reeks van stofwisselingsonderzoekingen bij geopereerde honden kon men 88) vast stellen, dat het resorptievermogen van het darmslijmvlies boven alles afhankelijk is van een interne pancreassecretie, zooals vroeger ook reeds Lombroso, Zunz en Meyer hadden gemeend gezien te hebben. De werking van het externe secreet op deze resorptie kan geheel en al door deze bijzondere functie worden vervangen. Ook is er een zekere compensatie voor een eventueel uitvallen dier interne afscheiding, mits dat uitvallen zeer geleidelijk is gegaan, dus in het algemeen bij chronisch verhopende pancreasziekten. Van waar die compensatorische kracht komt, hetzij uit een functieverandering der darmepitheelcellen dan wel tengevolge van een overnemen door andere apparaten van deze bijzondere inwendige pancreas-

Sluiten