Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

faeces door middel van een glycerinespuitje verkregen vertoonen enkele spierrestes. De dunne faeces later op den dag geven sterk verminderd trypsineferment en voor diastase 150 eenheden. Des anderen daags — 16 Dec. — ontvangt patiente 200 gram bicarb. nat. per os, en intraveneus 1 liter van de bekende oplossing. Het bewonderenswaardig meewerken van de patiente maakte de zeer rigoreuse behandeling mogelijk; de groote hoeveelheden dubbel-koolzuurzout werden met geduld naar binnen gewerkt en dit en de intraveneusen toevoer, die nu eens grooter dan weer kleiner was naarmate de voor den dag tredende moeilijkheden zooals allerlei akelige sensaties, sterk braken, rillingen of ook uiterst moeilijk te vinden venae — ten slotte moesten ze blootgelegd worden — hebben eindelijk kunnen bewerken, dat de urine de zeer schadelijke zuren verloor. Het viel daarbij op, dat vooral het intraveneus toegevoerde zout de acetonurie deed verzwakken, immers telkens na een inspuiting daalde dit acetongehalte, zooals uit de vorenstaande tabel — fig. 5 — kan blijken duidelijk. Het dieet bestond al die dagen uit maizena, griesmeel, beschuit (geweekt), chocolade en 1 fl. Fachingen.

Patiente werd verder behandeld met ijscompressen, een dieet van koolhydraten, en medicamenteus pankreontabletten (5 gram per dag). De rectale temperatuur werd 1 Januari geheel normaal. Een operatie werd nog eenigen tijd uitgesteld uit vrees voor een terugkeerend coma. In dezen tijd werd nu de faeces herhaaldelijk onderzocht, ook eenige malen na het gewijzigde proefontbijt van Schmidt. De stoornissen waren aanvankelijk zeer aanzienlijk; de ontlasting was zeer volumineus, bevatte rijkelijk neutraalvet en spierresten; de fermenten, voornl. de trypsine was nagenoeg afwezig, de diastase eenheden daalden van 150 op den eersten dag tot 20 eenheden om daarna geleidelijk aan weer toe te nemen; op 25, 26 cn 27 December ontving patiente geen pankreon; het onderzoek op 24 en 28 December gaf tot resultaat: Diastase: 80 eenheden, resp. 100 eenheden, trypsine beide keeren pas aan te toonen met 2 ccm. filtraat. Microscopisch was er geen verschil aanwezig. Na den 26«ten December vertoonde de urine geen enkel spoortje glucose trots voortdurend sterk koolhydratendieet.

Sluiten